Răs­cru­cea re­ga­lă

National Geographic Traveller Romania - - EXCURSIE BAVARIA -

Pas­sau, po­re­clit „orașul ce­lor trei râuri” pen­tru așe­za­rea lui dra­ma­ti­că la con­flue­nța din­tre Du­nă­re, Ilz și Inn, aca­pa­re­a­ză ate­nția. La doar o stra­dă de Du­nă­re se ri­di­că Ho­tel Wil­der Mann, o con­stru­cție alb-gal­be­nă ca­re pri­mește oas­peți încă din se­co­lul al XIX-lea și ca­re, din 1985, a adă­pos­tit una din­tre ma­ri­le cen­tre de sti­clă­rie și stu­diu al sti­clă­ri­ei din Eu­ro­pa, Mu­zeul Sti­clei din Pas­sau. Ce­le pa­tru eta­je sunt înțe­sa­te cu pes­te 13.000 de ca­po­do­pe­re (din­tr-o co­le­cție de 30.000), de la un bol ro­man la po­ca­le Bi­e­der­mei­er cu bu­za au­ri­tă și la cea mai ma­re co­le­cție de cris­ta­luri de Bo­e­mia din lu­me. „Pur și sim­plu îți sti­clesc ochii când ve­zi atâta sti­clă, în atâtea for­me și cu­lori”, spu­ne vi­zi­ta­toa­rea Ann Sau­del­li, stu­di­ind o va­ză al­bas­tră cre­a­tă de apre­cia­tul artist din se­co­lul al XIX-lea Jo­hann Lo­etz. Prin­tre oas­peții ho­te­lu­lui s-a nu­mă­rat și Sis­si a Aus­tri­ei. Pu­teți dor­mi ca re­gii în Ca­me­ra Sis­si sau apar­ta­men­tul Re­ge­le Lud­wig, în ca­re se află pa­tul nu­pțial al re­ge­lui Lud­wig al II-lea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.