LYNCHBURG

NU ESTE TOC­MAI CU­NOS­CUT PEN­TRU EXCESE. UN LU­CRU DE RE}INUT ATUNCI CÂND TE BUCURI DE CE­EA CE FA­CEM. IS­TO­RIA ORA{ULUI ÎN CA­RE SE FABRIC~ UNA DIN­TRE CE­LE MAI CU­NOS­CU­TE B~UTURI DIN LU­ME, DAR ÎN CA­RE E INTERZIS S~ O GU{TI.

National Geographic Traveller Romania - - EXCURSIE BAVARIA -

Când te gândești la o că­lă­to­rie în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, îți vin în min­te cos­mo­po­li­tul New York, înso­ri­tul Mia­mi sau „ce­le­brul” Los Ange­les. Exis­tă însă și o altă față a Sta­te­lor Uni­te, cea a orașe­lor mici, li­niști­te, de­par­te de viața zgo­mo­toa­să, lo­curi în ca­re tra­diția este în ini­ma lo­cu­i­to­ri­lor, iar spi­ri­tul ame­ri­can au­ten­tic e cel ca­re te im­pre­si­o­nea­ză. Puțini știu un­de se fa­bri­că whis­key-ul al că­rui nu­me e cu­nos­cut în ori­ce co­lț al pla­ne­tei. Ei bi­ne, lo­ca­li­ta­tea se nu­mește Lynchburg.

Lynchburg este un mic oraș din dis­tric­tul Moo­re, cu o po­pu­lație de mai puțin de 6.000 de lo­cu­i­tori. Asta nu schim­bă fap­tul că dis­ti­le­ria Jack Da­ni­el’s este una din­tre ce­le mai re­nu­mi­te din lu­me, iar aproa­pe un sfert de mi­li­on de tu­riști vi­zi­te­a­ză zo­na.

Mu­lți din­tre ei au însă par­te de o ma­re sur­pri­ză. Vă vi­ne sau nu să cre­deți, în dis­trict este ile­gal să vin­zi sau să cum­peri al­cool pen­tru con­sum - chiar și cel mai re­nu­mit pro­dus al orașu­lui. Asta de­oa­re­ce Moo­re este un una din­tre puți­ne­le zo­ne din SUA în ca­re le­gea pro­hi­biți­ei nu a fost ni­ci­o­da­tă abro­ga­tă.

De fapt, exis­tă un sin­gur loc în între­gul dis­trict, un­de poți cum­pă­ra în mod le­gal o sti­clă de Jack Da­ni­el's, iar aces­ta este ma­ga­zi­nul de ca­do­uri al dis­ti­le­ri­ei. Tre­bu­ie să ți­neți cont că e o sti­clă co­me­mo­ra­ti­vă.

Ca să re­venim la Lynchburg din Ten­nes­see, aces­ta este un oraș cu to­tul de­o­se­bit, ca­re me­ri­tă vi­zi­tat fi­in­dcă as­cun­de câte­va po­vești ui­mi­toa­re. Anual, ca­te­va mii bu­ne de oa­meni aleg să fa­că dru­mul până în Lynchburg pen­tru a ve­dea lo­cul în ca­re s-a năs­cut Jas­per New­ton Da­ni­el, omul ca­re a dat viață „ce­lui mai whis­key din whis­key-uri”. Din acest orășel ple­a­că zil­nic spre 165 de țări din între­a­ga lu­me toa­te sti­cle­le de whis­key Jack Da­ni­el’s.

Lynchburg este un mic oraș ca­re îți dez­vă­lu­ie o alt­fel de America. Între ca­se co­lo­nia­le, dealuri împă­du­ri­te și câmpuri cul­ti­va­te atent, tim­pul pa­re să se fi oprit, iar lo­cu­i­to­rii par să nu ai­bă ni­cio pro­ble­mă cu asta.

Dim­po­tri­vă, știu să prețu­ias­că fi­e­ca­re se­cun­dă pen­tru a gus­ta viața din plin și a-și ve­dea de tre­a­bă cum știu mai bi­ne. Drept do­va­dă, ma­jo­ri­ta­tea pro­fe­si­o­niști­lor ca­re lu­cre­a­ză în dis­ti­le­ria Jack Da­ni­el's sunt lo­cal­nici ca­re fac asta de câte­va ge­ne­rații bu­ne. Pen­tru că fi­e­ca­re pi­că­tu­ră de Jack de ca­re te bucuri ce­re răb­da­re, mi­ga­lă și per­fe­cți­o­na­re con­ti­nuă.

Jeff Arnett este astă­zi Mas­ter Dis­til­ler Jack Da­ni­el's. A de­prins tai­ne­le me­se­ri­ei timp de șap­te ani de la pre­de­ce­so­rul său, Jim­my Bed­ford. Năs­cut și cres­cut în Lynchburg, Jim­my a stu­diat, la rândul lui, timp de do­uă­zeci de ani, fi­nețu­ri­le pro­ce­su­lui de pro­du­cție și fil­tra­re, iar fi­ul său îi este asistent lui Jeff. Și așa mai de­par­te, is­to­ria întin­zându-se până în vre­mea lui Jack, în orașul un­de oa­me­nii se știu du­pă nu­me și du­pă le­gă­tu­ri­le de fa­mi­lie.

În Lynchburg, un loc plin de is­to­rii, un­de mă­ri­mea unui pește sau le­gen­da unei ci­ca­trici pot de­ve­ni su­bi­ec­te de film, exis­tă to­tuși un sin­gur lu­cru des­pre ca­re nu se glu­mește ni­ci­o­da­tă: fa­bri­ca­rea whis­key-ului. Oa­me­nii tran­smit mândria în vo­ce de fi­e­ca­re da­tă când po­ves­tesc cum le-a fost zi­ua. Ace­as­tă man­drie o poți ci­ti și în pri­viri și o vei ve­dea când își îndre­ap­tă spa­te­le. Cu toții sunt re­al­men­te ono­rați să fa­că par­te din­tr-o po­ves­te in­cre­di­bi­lă dar ade­vă­ra­tă: po­ves­tea unui whis­key cu to­tul și cu to­tul apar­te, cre­at într-un sin­gur loc, pen­tru a fi sa­vu­rat pre­tu­tin­deni.

Dis­ti­le­ria din Lynchburg este una din ce­le mai ve­chi înre­gis­tra­te în Sta­te­le Uni­te. A înce­put să fun­cți­o­ne­ze în 1866, con­ti­nuând să fa­că is­to­rie și astă­zi.

În Lynchburg, poți ad­mi­ra în voie in­gre­di­en­te­le din ca­re este fă­cut acest whis­key unic. Pri­mul este apa pu­ră, fă­ră pic de fi­er, fil­tra­tă prin so­lul bo­gat în cal­car. Nu întâmplă­tor, fi­e­ca­re pi­că­tu­ră de apă fo­lo­si­tă în dis­ti­la­rea whis­key-ului pro­dus zil­nic în Lynchburg vi­ne din­tr-o sin­gu­ră sur­să – Ca­ve Hol­low Spring – iz­vo­rul des­co­pe­rit și fo­lo­sit de Jack Da­ni­el. Lo­cu­i­to­ri­lor le pla­ce să glu­me­as­că, spu­nând că din 1866 ei tot îmbu­te­lia­ză apă de iz­vor. Cu niște mo­di­fi­cări no­ta­bi­le, de­si­gur.

Al doi­lea in­gre­di­ent responsabi­l pen­tru cu­loa­rea ele­gan­tă și gus­tul dis­tinct al unui pa­har de Jack este căr­bu­ne­le de arțar, fo­lo­sit pen­tru fil­tra­re.

Al trei­lea in­gre­di­ent îl poți ad­mi­ra în voie, pe toa­te dru­mu­ri­le, de­oa­re­ce Ten­nes­see a fost încă din tim­pu­ri­le co­lo­nia­le un rai al po­rum­bu­lui. Iar rețe­ta ori­gi­na­lă de la Jack, fo­lo­si­tă cu sfi­nțe­nie și astă­zi, se ba­ze­a­ză pe ur­mă­toa­re­le pro­po­rții: 80% po­rumb, 12% orz și 8% se­ca­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.