Mi­nuni mari și mici

National Geographic Traveller Romania - - Lima -

Me­sa­je din tre­cut

Orașul Li­ma are o is­to­rie se­cu­la­ră; unul din­tre ce­le mai ve­chi si­turi ale sa­le es­te pi­ra­mi­da de chir­pici Hua­ca Pu­clla­na, con­stru­i­tă în ju­rul anu­lui 500 d.H. Mu­zeul

Lar­co are un te­zaur de ar­tă pre­co­lum­bia­nă, iar la Pla­za de Armas, lo­cul de cin­ste îl are cul­tu­ra co­lo­nia­lă.

Veniți înain­te de prânz ca să ve­deți schim­ba­rea găr­zi­lor la bo­gat or­na­men­ta­tul Pa­la­cio de Go­bi­er­no;

apoi vi­zi­tați Ca­te­dra­la

Li­ma, ter­mi­na­tă în anul 1535.

Pe apă și în aer

Grație așe­ză­rii pe coas­ta ac­ci­den­ta­tă, dar tem­pe­ra­tă a Pa­ci­fi­cu­lui, Li­ma ofe­ră ac­ti­vi­tăți im­po­si­bi­le în alte orașe mari. Te­am Surf Pe­ru dă le­cții de surf pen­tru ori­ce ni­vel și închi­ria­ză echi­pa­ment pe pla­ja Wai­ki­ki din Li­ma. Iu­bi­to­rii zbo­ru­lui se pot înă­lța cu pa­ra­pan­ta de pe stânci­le Cos­ta Ver­de din Mi­ra­flo­res, în tan­dem cu un in­struc­tor, la

Ae­rox­tre­me. Zbo­ru­ri­le du­re­a­ză 20 de mi­nu­te și ajung la 180 m înă­lți­me, de un­de ve­de­rea spre Pa­ci­fic e splen­di­dă.

Bar­rio bo­em

Car­ti­e­rul li­to­ral Bar­ran­co e unul din­tre ce­le mai ani­ma­te din Li­ma. Vi­zi­tați

Mu­zeul Pe­dro de Osma pen­tru ar­ta co­lo­nia­lă și gră­di­ni­le lu­xu­rian­te. Por­tre­te­le ce­le­bri­tăți­lor și ima­gi­ni­le cu cul­tu­ri­le in­di­ge­ne sur­prin­se de fo­to­gra­ful Ma­rio Tes­ti­no din Li­ma sunt ex­pu­se în mu­zeul lui, MATE. Luați prânzul cu fe­luri ti­pic pe­ru­vi­e­ne la Iso­li­na, apoi plim­bați-vă pe sub

Puen­te de los Sus­pi­ros din apro­pi­e­re. Încheiați zi­ua la un bar din car­ti­er, cu un pis­co so­ur cu fruc­te exo­ti­ce.

Co­mori stră­ve­chi, de­sign mo­dern și aven­turi pal­pi­tan­te.

Bo­găți­i­le Li­mei: Igle­sia La Re­co­le­ta și (dre­ap­ta) aur la Mu­zeul Lar­co.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.