Aus­tra­lia

National Geographic Traveller Romania - - Best LIst -

CE­LE­BRI­TĂȚI­LE MĂ­RII

Re­zer­vația Ma­ri­nă Ju­lian Roc­ks se află în punc­tul cel mai es­tic al Aus­tra­li­ei, aproa­pe de Gol­ful

By­ron și drept în mij­lo­cul Cu­ren­tu­lui Est-Aus­tra­lian. Vi­e­tăți­le ma­ri­ne ca­re mi­gre­a­ză pe lângă coas­tă – ba­le­ne-cu-co­coașă, dia­vo­li-de-ma­re, re­chini-de-ni­sip – fac o opri­re aici, prin­tre lo­cal­nici: se­pii, re­chini-de-co­vor și țes­toa­se. Gol­ful By­ron es­te o des­ti­nație pre­fe­ra­tă a scu­fun­dă­to­ri­lor cu ex­pe­ri­e­nță, dar și a înce­pă­to­ri­lor. Nu ra­tați dru­meția până la fa­rul Ca­pu­lui By­ron, unul din­tre ce­le mai bu­ne lo­curi din lu­me pen­tru vă­zut mi­grația ba­le­ne­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.