Că­lă­to­rește in­te­li­gent: Va­lea Sa­cră

National Geographic Traveller Romania - - Romania -

UN­DE SĂ STAI

El Alber­gue Ollan­tay­tam­bo Indi­fe­rent da­că te duci sau nu la Ma­chu Pic­chu, aces­te camere atră­gă­toa­re și pri­mi­toa­re îți ofe­ră re­fu­gi­ul ide­al, lângă ga­ra Otllan­tay­tam­bo. Res­tau­ran­tul ser­vește mânca­re pre­pe­ra­tă cu in­gre­di­en­te din gră­di­nă; boa­be­le de ca­fea pen­tru Ca­fé Mayu sunt pră­ji­te chiar aici. Fă-ți re­zer­vări pen­tru un prânz cu car­ne și le­gu­me gă­ti­te într-un cup­tor de lut pa­cha­man­ca. elal­ber­gue.com

Inka­ter­ra Ho­tels

Absolut to­tul, până la ul­ti­mul de­ta­liu, de la țe­să­tu­ri­le de in­spi­rație in­ca­să de pe pe­reți până la coc­ktai­lu­ri­le pis­co so­ur ser­vi­te la bar, a fost lu­crat cu mul­tă gri­jă, în ho­te­lu­ri­le bo­u­ti­que Inka­ter­ra pe ca­re le gă­sești în Pe­ru pes­te tot. În Cus­co, La Ca­so­na a fost inițial o con­stru­cție in­ca­să, re­a­me­na­ja­tă de spa­ni­o­li și apoi res­tau­ra­tă în acest ho­tel cu 11 camere ele­gan­te, în apro­pi­e­rea li­niști­tei Pla­zo­le­ta de las Na­za­re­nas. Nu ra­ta frip­tu­ra cro­can­tă de por­cușor de Gu­i­ne­ea, la ci­nă. În mij­lo­cul Văii Sa­cre, fă o re­zer­va­re pen­tru o ca­si­ta pri­va­tă la Ha­ci­en­da Uru­bam­ba.

UN­DE SĂ MĂNÂNCI

Mil La Mil se ser­vește doar prânzul și lo­cu­ri­le sunt li­mi­ta­te, deci ai gri­jă să-ți faci re­zer­vări din timp. Înain­te sau du­pă ce mănânci, asi­gu­ră-te că ai timp su­fi­ci­ent să ex­plo­re­zi pe înde­le­te si­tul Mo­ray.

mil­cen­tro.pe

Piața San Pe­dro

Da­că ai ne­voie de o gus­ta­re ra­pi­dă în Cus­co, Piața San Pe­dro e la doar câte­va cvar­ta­le dis­ta­nță de Pla­za de Armas. Poți să-ți iei un suc de por­to­ca­le proas­păt stors sau un bol cu su­pă de pui.

Chi­cha por Gas­tón Acu­rio

În acest avan­post din Cus­co al noii bu­că­tă­rii an­di­ne prac­ti­ca­te de Gas­tón Acu­rio, un pi­o­ni­er în do­me­niu, se ser­vesc rein­ter­pre­tări ju­căușe ale unor rețe­te an­di­ne, de la car­pac­cio de la­mă până la lo­mo sal­ta­do. chi­cha.com.pe

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.