Ori­en­ta­re în Ne­pal

National Geographic Traveller Romania - - Accente Britanice -

In­fras­truc­tu­ra Ne­pa­lu­lui es­te în sta­re de fun­cți­o­na­re du­pă cu­tre­mu­rul de­vas­ta­tor din anul 2015, însă mu­lți­mi­le obișnu­i­te de că­lă­tori încă nu au re­venit cu ade­vă­rat, ce­ea ce înse­am­nă că acum es­te cel mai po­tri­vit mo­ment pen­tru a vi­zi­ta acest tă­râm fan­tas­tic.

UN­DE SĂ VĂ CA­ZAȚI

Kat­hman­du

Ho­te­lul-bo­u­ti­que

Tra­di­ti­o­nal Com­fort es­te un loc mic, si­tuat în cen­tru, cu un res­tau­rant sim­plu în in­cin­tă. De la 138 $. tra­di­ti­o­nal­com­fort.com

Phar­ping

Ca­sa de oas­peți a Mă­năs­ti­rii Ney­do Tas­hi Cho­e­ling es­te o pen­si­u­ne sim­plă, înve­ci­na­tă cu o mă­năs­ti­re, pe ca­re oas­peții o pot vi­zi­ta. Ca­sa de oas­peți cu­prin­de și un res­tau­rant. De la 87 $. ney­do­ho­tel.com

Par­cul Nați­o­nal Chit­wan

Ca­ba­na Ba­ra­hi Jun­gle cu­prin­de 35 de camere cu ve­de­re la parc, un res­tau­rant, o pis­ci­nă și o mu­lți­me de ac­ti­vi­tăți de sa­fari. De la 250 $. ba­ra­hi­jun­gle­lod­ge.com

RES­TAU­RAN­TE ȘI MA­GA­ZI­NE Kat­hman­du

Piz­ze­ria Fi­re and Ice es­te o fa­vo­ri­tă a ex­pați­lor încă din 2005. Kris­hnar­pan, res­tau­ran­tul de la Ho­te­lul Dwa­ri­ka’s, ser­vește pre­pa­ra­te tra­diți­o­na­le ne­pa­le­ze. Me­ni­u­ri­le sunt ex­tra­va­ga­nțe al­că­tu­i­te din șa­se până la 22 de fe­luri.

Se pot gă­si su­veni­re din be­lșug în ca­pi­ta­la Ne­pa­lu­lui, dar pen­tru pi­e­se uni­ce și de ca­li­ta­te, încer­cați NPI Col­lec­ti­on (pașmi­ne) și Bud­dha Than­ka Tre­a­su­re (pic­turi). Mu­zeul Pa­tan din La­lit­pur vin­de sta­tue­te Bud­dha din bronz.

PON­TURI DIN IN­TE­RI­OR Vi­ze

Vi­ze­le tu­ris­ti­ce se pot cum­pă­ra în pre­a­la­bil sau la so­si­re.

Sunt mai ief­ti­ne la so­si­re, dar poa­te du­ra pes­te o oră să vă vi­nă rândul la coa­dă. Adu­ceți fo­to­gra­fii de pașa­port su­pli­men­ta­re.

Ce să pu­neți în ba­gaj

Încă­lță­min­tea re­zis­ten­tă, închi­să, es­te obli­ga­to­rie atât în orașe, cât și în zo­ne­le ru­ra­le. E o idee bu­nă să adu­ceți o tru­să sim­plă de prim aju­tor. Întot­de­au­na beți apă îmbu­te­lia­tă, in­clu­siv când vă spă­lați pe di­nți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.