Să ve­zi și să nu cre­zi

National Geographic Traveller Romania - - Traveler -

Cu cât mai mult pri­vești, cu atât mai mul­te ve­zi. Pri­ve­liști­le apa­rent fa­mi­lia­re de­vin ra­pid fan­tas­ti­ce. Pen­tru ima­gi­ni­le cap­ti­van­te din se­ria Ci­tys­ca­pe, Ni­co­las Ruel s-a in­spi­rat din ce­le mai aglo­me­ra­te lo­curi din lu­me, în ca­re oa­me­nii și acți­u­nea con­verg în de­co­rul ar­hi­tec­tu­rii ce­le­bre.

Fo­to­gra­ful năs­cut în Mon­tre­al a por­tre­ti­zat pes­te 60 de orașe prin teh­ni­ca lui de du­blă ex­pu­ne­re, în ca­re ca­me­ra es­te îndrep­ta­tă într-o di­re­cție timp de pa­tru se­cun­de, apoi în altă di­re­cție pen­tru încă pa­tru, păs­trând ob­tu­ra­to­rul des­chis.

În ima­gi­nea ace­as­ta mul­tis­tra­ti­fi­ca­tă a Pi­eței Pa­la­tu­lui din San­kt Pe­ter­sburg, Ru­sia, Ruel pre­zin­tă lo­cu­i­to­rii din pre­zent ală­turi de ma­ri­le re­lic­ve ale tre­cu­tu­lui im­pe­rial, cum es­te clă­di­rea Ma­re­lui

Stat Ma­jor, cu ar­cul ei de tri­umf, și Co­loa­na lui Ale­xan­dru, ri­di­ca­tă în cin­stea unui țar. (Pa­la­tul de Iar­nă, deși aproa­pe as­cuns, far­me­că pri­vi­ri­le.) De la ju­mă­ta­tea lui iu­nie la înce­pu­tul lui iu­lie, orașul de­vi­ne și mai ani­mat, săr­bă­to­rind No­pți­le Albe, când soa­re­le lu­mi­nea­ză 24 de ore – o pri­ve­liște fan­tas­ti­că în si­ne.

—Broo­ke Sa­bin

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.