OPRIREA 8 Sculp­to­rul orașu­lui

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Co­le­cția de sculp­turi din lemn a lui Ioan Gal­goc­zy e de­o­cam­da­tă înghe­su­i­tă într-o mi­că încă­pe­re din gos­po­dă­ria lui afla­tă pe ma­lul So­meșu­lui, pe str. Lun­trași­lor nr. 9. Mește­rul su­bți­ra­tic și lu­mi­nos are vreo 300 de pi­e­se ter­mi­na­te și alte 500 în lu­cru. Pești, di­no­zauri, pă­sări, oa­meni, broaște, cai, ele­fa­nți sunt scoși doar pa­rțial din amo­rțe­a­la lem­nu­lui, căci el nu fa­ce sculp­tu­ră cla­si­că, ci se su­pu­ne na­tu­rii pi­e­sei gă­si­te. Mai de­gra­bă își des­co­pe­ră per­so­na­je­le, le dă la ive­a­lă din ră­dă­cini, bu­tu­ru­gi, ci­o­turi in­te­re­san­te adu­se de râu, gă­si­te în fos­ta pă­du­re se­cu­la­ră a ar­me­ni­lor sau chiar în Par­cul ma­re. „Când sculp­tez, pi­erd noți­u­nea tim­pu­lui, mă gă­sește di­mi­neața ne­vas­ta în alte­li­er. O sculp­tu­ră e ca o car­te bu­nă, când o ter­mini, îți pa­re rău.” În ci­u­da fap­tu­lui că trăi­ește din­tr-o pen­sie de 900 de lei, își vin­de ar­ta foar­te rar, și doar pi­e­se de mo­bi­li­er sau bo­luri mici. „Nu mă pot des­pă­rți de ele.”

Acce­sul la băi­le să­ra­te, agre­a­te în spe­cial de cei vârst­nici, de la mar­gi­nea orașu­lui Gher­la es­te fă­ră ta­xă (dea­su­pra). Sculp­to­rul în lemn Ioan Gal­goc­zy își eli­be­re­a­ză per­so­na­je­le din ră­dă­cini, bu­tu­ru­gi, ci­o­turi in­te­re­san­te (stânga, mij­loc). Fe­te­le fru­moa­se îmbra­că por­tul tra­diți­o­nal la una din­tre se­ri­le dan­san­te din Sic (dre­ap­ta, mij­loc). 10 lei cos­tă ora de bow­ling în lo­ca­lul fa­vo­rit al ti­ne­ri­lor, clu­bul Esca­pe, de pe ma­lul So­meșu­lui (jos).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.