Di­na­mism, con­fort, si­gu­ra­nță

National Geographic Traveller Romania - - Editorial -

Mi­nu­năția ace­as­ta de pick-up mi-a in­su­flat atâta mândrie, încre­de­re și si­gu­ra­nță, încât mă tem că va tre­bui să merg la psi­ho­log înain­te să mai pot apu­ca alt vo­lan. La Chei­le Vârghișu­lui, o des­ti­nație pe ca­re co­na­ce­le o pro­pun oas­peți­lor, de obi­cei per­soa­ne cu gus­turi ra­fi­na­te, am ur­mă­rit un grup de fran­ce­zi, unii pro­pri­e­tari de co­na­ce la ei aca­să. Ne-am abă­tut din as­falt și am încer­cat ca­pa­bi­li­tăți­le off-road ale au­to­ve­hi­cu­lu­lui. Chiar și într-o si­tuație pro­vo­ca­toa­re, cum ar fi tra­ver­sa­rea unui pod îngust și alu­ne­cos pes­te apa Vârghișu­lui (dea­su­pra), Mer­ce­des-Benz Cla­sa X Edi­ti­on s-a com­por­tat ad­mi­ra­bil.

Cla­sa X a rein­ven­tat pick-up-ul tra­diți­o­nal îmbi­nând tră­să­tu­ri­le cla­si­ce și ro­bus­tețea cu atri­bu­te­le ti­pi­ce ale Mer­ce­des-Benz. Mo­de­lul poa­te fi fo­lo­sit pen­tru tran­spor­turi pe ce­le mai di­fi­ci­le con­diții de drum, dar e per­fect adec­vat și unui stil de viață ur­ban. Cla­sa X Edi­ti­on es­te dis­po­ni­bi­lă în do­uă pa­che­te de do­tări spe­cia­le – Pro­gres­si­ve Edi­ti­on, la prețul de 32.200 eu­ro (fă­ră TVA), și Po­wer Edi­ti­on, la prețul de 37.150 eu­ro (fă­ră TVA). Ofer­tă spe­cia­lă va­la­bi­lă până la fi­na­lul aces­tui an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.