Că­lă­tori in­for­mați: Ajac­cio, Cor­si­ca

National Geographic Traveller Romania - - Cantand Din Inima -

UN­DE SĂ VĂ CAZAȚI

Ho­tel Na­po­le­on es­te un loc cu­rat și mo­dest, cu am­pla­sa­re cen­tra­lă în Ajac­cio. Cău­tați re­ci­pi­en­tul de me­tal cu eti­che­ta „Ambra Ne­ra” lângă re­ce­pție și ser­viți-vă cu o bu­ca­tă de chi­hlim­bar par­fu­mat de cu­loa­rea mi­e­rii. en.ho­tel-na­po­le­on-ajac­cio.frr

UN­DE SĂ MÂNCAȚI ȘI SĂ BEȚI

Cor­si­ca­nii mă­nâncă pro­du­se lo­ca­le și proas­pe­te. Aveți încre­de­re în re­co­man­dă­ri­le os­pă­ta­ru­lui și stu­diați me­se­le înve­ci­na­te pen­tru a ve­dea ce co­man­dă cli­e­nții obișnu­iți. Bru­tă­ri­i­le sunt abun­den­te și ten­tan­te. Beig­nets au broc­ciu sunt niște pro­du­se de pa­ti­se­rie cu o îmbu­că­tu­ră de brânză al­bă moa­le în mij­loc; bis­cu­iții ca­nis­trel­li sunt fă­cuți din făi­nă de cas­ta­ne, une­ori aro­ma­ti­zați cu vin alb sau ci­o­co­la­tă.

Da­că vă pla­ce li­mon­cel­lo, cău­tați pro­du­se­le de ca­să în sti­cle fă­ră eti­che­tă. Mir­tul și ma­qu­is-ul, plan­te lo­ca­le, sunt de ase­me­nea tran­sfor­ma­te în li­chi­o­ruri dulci.

În Ajac­cio, fa­ceți o plim­ba­re se­a­ra pe Roi De Ro­me, câte­va stră­zi măr­gi­ni­te de res­tau­ran­te, ba­ruri și cor­si­cani fu­mă­tori. Re­nu­mi­tul res­tau­rant Le 20123 es­te de­nu­mit du­pă co­dul poștal al unui sat. Ală­turi, la L’8 Di­cem­bri, cântă­reții se strâng une­ori pen­tru a cânta me­lo­dii cor­si­ca­ne într-o ar­mo­nie pli­nă de măi­es­trie, acom­pa­ni­in­du-se cu o chi­ta­ră și ci­tind ver­suri de pe iPho­ne-uri. Da­că vă de­lec­tați cu pri­e­te­nii,

Bar a Vin 1755 es­te lo­cul po­tri­vit pen­tru ta­pas noc­tur­ne cu mul­te ca­lo­rii, ca­re pot fi împă­rți­te de toți cei de la ma­să.

MERGEȚI CU NAT GEO

Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Expe­di­ti­ons ofe­ră o croa­zi­e­ră „Cor­si­ca și Sar­di­nia: Că­lă­to­rie pe Me­di­te­ra­na” la bor­dul unui iaht. Prin­tre es­ca­le se nu­mă­ră Bo­ni­fa­cio și Ajac­cio. nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons. com/ex­plo­re; 888-966-868

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.