MALDIVE

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 -

DE CE ACUM In­su­le vi­zi­o­na­re, în li­nia întâi a schim­bă­ri­lor de cli­mă Pri­ma ța­ră ca­re a abor­dat se­ri­os ne­ce­si­ta­tea dis­cu­tă­rii schim­bă­ri­lor de cli­mă la Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a ONU, în 1987, a fost Maldive, o pi­o­ni­e­ră a pro­te­cți­ei me­di­u­lui. Pentru ar­hi­pe­la­gul idi­lic cu 1.200 de in­su­le din Oce­a­nul Indian, inițiative­le pro­gre­sis­te de sus­te­na­bi­li­ta­te – ca efor­tul de a avea am­pren­ta de car­bon ze­ro până în 2020 – re­pre­zin­tă o pro­ble­mă de su­pra­vi­ețu­i­re. Con­form Co­mi­si­ei Inter­gu­ver­na­men­ta­le pentru Schim­bă­ri­le de Cli­mă, ma­re par­te din Maldive – sta­tul cu cea mai joa­să alti­tu­di­ne de pe pla­ne­tă (în me­die 1,5 m) și cu 99% din te­ri­to­riu com­pus din apă – ar pu­tea dis­pă­rea în câte­va de­ce­nii din cau­za crește­rii ni­ve­lu­lui mă­ri­lor ca ur­ma­re a încăl­zi­rii glo­ba­le. Cei 1.400 kmp ai Re­zer­vați­ei UNESCO a Bi­os­fe­rei din Ato­lul Baa con­tri­bu­ie la pro­te­cția re­ci­fe­lor de co­ra­li fra­gi­le ale ță­rii, ca­re su­sțin o ma­re va­ri­e­ta­te de spe­cii de co­ra­li, pești și pă­sări, pre­cum și țes­toa­se de ma­re, re­chini-ba­le­nă și alte vi­e­tăți ma­ri­ne. Vi­zi­ta­to­rii pot aju­ta la păs­tra­rea să­nă­tății re­ci­fu­lui par­ti­ci­pând la acți­u­ni­le de cu­răța­re a fun­du­lui mă­rii sau de „gră­di­nă­rit” co­ra­li­er or­ga­ni­za­te de stați­uni.

În Maldive trăi­ește una din­tre ce­le mai mari po­pu­lații cu­nos­cu­te de dia­vo­li-de-ma­re din lume.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.