La drum: Asturias, Spania

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Cultura -

BI­NE DE ȘTIUT

Asturias fa­ce par­te din Spania Ver­de, de­nu­mi­re ca­re îi re­flec­tă pei­sa­je­le naturale înver­zi­te și cli­ma mai ră­co­roa­să și mai ume­dă. Re­gi­u­nea es­te stră­bă­tu­tă de o rețea de ru­te de dru­meție, cea mai ce­le­bră fi­ind Ca­mi­no del Nor­te, ra­mu­ra nor­di­că mai li­niști­tă a ce­le­bru­lui tron­son spa­ni­ol din Ca­mi­no de San­tia­go. Aces­ta, întins de la gra­nița cu Fra­nța la San­tia­go de Com­pos­te­la, tre­ce pe lângă atra­cții astu­ri­e­ne ca ghei­ze­re­le ma­ri­ti­me de la Vi­dia­go și pește­ra pa­le­o­li­ti­că Ti­to Bus­til­lo.

UNDE MÂNCĂM

Ca­sa Mar­cial

Res­tau­ran­tul din sa­tul Arri­on­das a obți­nut do­uă ste­le Mi­che­lin cu in­ter­pre­tă­ri­le sa­le mo­der­ne ale unor fe­luri astu­ri­e­ne tra­diți­o­na­le, ca spa­ran­ghe­lul cu arici-de-ma­re și pan­na cot­ta cu țe­li­nă. ca­sa­mar­cial.com

La Sal­gar

Lo­ca­lul din Gi­jón al lui Esther Man­za­no, dis­tins cu o stea Mi­che­lin, ofe­ră bi­ban-de-ma­re cu cre­mă de ci­dru, sfe­clă cu al­ge și ouă ju­mări cu brânză Ca­bra­les ma­tu­ra­tă în pește­ră. la­sal­gar.es

Güeyu Mar

La o stra­dă dis­ta­nță de pla­ja din Ri­ba­da­sel­la, res­tau­ran­tul Güeyu Mar adu­ce ma­rea până în prag cu me­ni­ul do­mi­nat de pește și fruc­te de ma­re – ho­mar, scoici na­va­jas și per­ce­bes, pui de cal­mar și pește proas­păt pre­gă­tit în do­uă­zeci de fe­luri.

gueyu­mar.es

UNDE STĂM

3 Ca­bos

Ho­te­lul aces­ta, între rus­tic și mo­dern, are ve­de­re la trei ca­puri (ca­bos) de pe stânci­le de coas­tă de la vest de Ovi­e­do. Ca­me­re­le, într-o fer­mă ve­che de șa­se se­co­le, au ta­va­ne cu grin­zi apa­ren­te, scau­ne ta­pi­sa­te cu pi­e­le de vi­tă și faia­nță de­co­ra­ti­vă. Bi­ci­cle­te­le și zmei­e­le sunt pu­se la dis­po­ziția oas­peți­lor gra­tu­it. ho­tel­ru­ra­l3ca­bos.com

La Ca­so­na del Via­jan­te

Cu așe­za­rea ide­a­lă aproa­pe de Par­cul Nați­o­nal Pi­cos de Eu­ro­pa și orașe­le mari din Asturias, ce­le no­uă ca­me­re din Ca­so­na del Via­jan­te sunt adă­pos­ti­te de o ca­sa in­dia­no is­to­ri­că, un co­nac din se­co­lul al XIX-lea con­stru­it de foști ex­pa­triați astu­ri­eni, ca­re se dis­tin­ge prin no­te­le Art No­u­ve­au. Și­rul de vi­tra­lii și sca­ra ori­gi­na­lă, sculp­ta­tă ma­nual, duc la ve­ran­da pe ca­re se ia mi­cul de­jun; încer­cați fruc­te­le proas­pe­te lo­ca­le. la­ca­so­na del­via­jan­te.com

MER­GEȚI CU NAT GEO

Ve­deți ce­le mai ve­chi fo­si­le gă­si­te în Eu­ro­pa și orașul astu­rian me­di­e­val San­til­la­na del Mar în ex­pe­diția Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic de 10 zi­le „Hu­man Ori­gins”, prin sud-ves­tul Fra­nței și nor­dul Spa­ni­ei. nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons.com/ ex­plo­re; 888-966-8687

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.