TELČ CEHIA

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Cultura -

Orășe­lu­lui Telč din su­dul Ce­hi­ei (Re­pu­bli­cii Ce­he) i se mai spu­ne și „Flo­re­nța Ce­hi­ei”. Si­tuat la ju­mă­ta­tea dru­mu­lui între Pra­ga, la nord, și Vi­e­na, la sud, acest oraș de po­ves­te a luat star­tul ofi­cial în se­co­lul al XIV-lea, ca punct de in­ter­se­cție pentru ru­te­le co­mer­cia­le atât de cir­cu­la­te din­tre Bo­e­mia, Mo­ra­via și Aus­tria.

Călătorii veniți în Cehia din toa­tă lu­mea tind să se înghe­su­ie în ca­pi­ta­la ță­rii, Pra­ga, și în orașul is­to­ric Čes­ký Krum­lov din Bo­e­mia. Dar da­că ajun­geți în Telč, pe gra­nița din­tre Bo­e­mia și Mo­ra­via, e mai pro­ba­bil să întâlniți tu­riști ce­hi.

Zi­du­ri­le de pia­tră și sis­te­mul de ia­zuri de pes­cu­it, ame­na­ja­te ar­ti­fi­cial, au con­tri­bu­it la pro­te­ja­rea cen­tru­lui is­to­ric al orașu­lui Telč, sit in­clus în Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial UNESCO. Piața tri­un­ghi­u­la­ră e măr­gi­ni­tă de un cur­cu­beu de ca­se în nua­nțe pas­tel, inițial con­stru­i­te din lemn, dar re­fă­cu­te apoi din pia­tră, du­pă in­cen­di­ul ca­re a mis­tu­it orașul în 1530. Din piață, se poa­te ajun­ge pe jos până la Cas­te­lul Telč, fost cas­tel go­tic, tran­sfor­mat într-un gi­u­vai­er re­nas­cen­tist de no­bi­lul Za­cha­riáš din Hra­dec și soția lui, Ka­te­ři­na, ale că­ror gus­turi de in­spi­rație ita­lia­nă au con­dus spre sti­lul cu or­na­men­te ti­pic pentru orașul Telč.

—To­máš Tu­re­ček, NGT Cehia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.