NA­TI­O­NAL BLUE TRAIL UNGARIA

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Cultura -

Deși lip­si­tă de pis­curi mai se­mețe (cel mai înalt vârf al său e Kékes, 1.014 m), Ungaria e o des­ti­nație de vis pentru dru­meții da­to­ri­tă aces­tui Tra­seu Nați­o­nal Albas­tru. Șer­pu­ind pe o dis­ta­nță de vreo 1.125 km, de la Mun­te­le Irot­tko, de la gra­nița de vest cu Aus­tria, până în sa­tul Hol­lóháza din nor­dvest, în apro­pi­e­re de Slo­va­cia, Tra­seul Albas­tru („Kéktúra”, în ma­ghia­ră) e o rețea mi­nu­nat de di­ver­să de po­teci și că­rări cu mar­ca­je în dun­gi alb-al­bas­tre.

Inițiat în 1938 și re­cu­nos­cut drept pri­mul tra­seu eu­ro­pe­an ame­na­jat pentru dru­meții pe dis­ta­nțe mari, fa­ce par­te din

E4, tra­seul de dru­meție eu­ro­pe­an lung de apro­xi­ma­tiv 10.460 km, ca­re înce­pe în Spania și se ter­mi­nă (cu le­gă­turi prin fe­ri­bot) în Ci­pru. Ca ata­re, pu­teți ale­ge Tra­seul Albas­tru ca tram­bu­li­nă de lan­sa­re pentru o dru­meție de pro­po­rții, în ca­re să stră­ba­teți pe jos Eu­ro­pa, dar pu­teți fo­lo­si mult mai bi­ne ace­as­tă ru­tă is­to­ri­că din Ungaria ca des­ti­nație de si­ne stă­tă­toa­re. In­di­fe­rent da­că op­tați pentru o dru­meție de o zi sau de mai mul­te zi­le și no­pți, tra­seul e atent gândit astfel încât să răs­pun­dă cât mai mul­tor gus­turi. Că­ră­ri­le ur­că pe dealuri do­moa­le, stră­bat pă­duri de­se, trec pe lângă vul­cani sti­nși, duc spre pri­ve­liști mon­ta­ne spec­ta­cu­loa­se și tra­ver­se­a­ză orașe me­di­e­va­le, ajun­gând în stați­uni tu­ris­ti­ce din ves­tul Unga­ri­ei. —Ta­más Vi­tray, NGT Ungaria

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.