TOHOKU JAPONIA

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Aventura - —Ma­ryel­len Ken­ne­dy Duc­kett

La mai puțin de trei ore cu tre­nul din To­kyo, orașul-gaz­dă a Jo­cu­ri­lor Olim­pi­ce de Va­ră 2020, Tohoku ar me­ri­ta să pri­me­as­că o me­da­lie de aur pentru cea mai bu­nă des­ti­nație de că­lă­to­rie ne­cu­nos­cu­tă din lume. For­ma­tă din ce­le șa­se pre­fec­turi ad­mi­nis­tra­ti­ve din nor­dul in­su­lei prin­ci­pa­le a Ja­po­ni­ei, Hon­shu, ace­as­tă re­gi­u­ne se poa­te mândri cu pă­duri vir­gi­ne, de­fi­leuri, la­curi vul­ca­ni­ce, tem­ple și alta­re ve­chi de mii de ani, plus fes­ti­va­luri lo­ca­le vene­ra­bi­le. Și to­tuși, mai puțin de 2% din tu­riștii din toa­tă lu­mea ajung aici. Mer­geți pe Tra­seul de Coas­tă Mi­chi­no­ku, ca­re are aproa­pe 1.000 km, le­gând Ao­mori de Fu­kus­hi­ma. Acest al doi­lea oraș a fost de­vas­tat de tsu­na­mi­ul din 2011, iar tra­seul re­cent des­chis e un sim­bol emoți­o­nant al re­naște­rii între­gii re­gi­uni. Da­că vă plim­bați prin să­tu­cu­ri­le din zo­nă, unde tim­pul tre­ce ale­ne, opriți-vă să gus­tați fruc­te de ma­re proas­păt pes­cu­i­te: scoici, stri­dii, arici-de-ma­re și icre de so­mon, dar și kat­suo (ton-zbu­ră­tor) și ma­gu­ra (ton-albas­tru-de-Pa­ci­fic). Apoi ur­cați-vă în bar­ca unui pes­car și lă­sați-l să vă ara­te pla­je­le, gol­fu­lețe­le și in­su­le­le lui pre­fe­ra­te. O in­for­mație in­te­re­san­tă pentru schi­ori: în Tohoku se înre­gis­tre­a­ză cu re­gu­la­ri­ta­te une­le din­tre ce­le mai con­sis­ten­te că­deri de ză­pa­dă din lume, iar stați­uni ca Appi Ko­gen sunt in­cre­di­bil și mi­nu­nat de puțin aglo­me­ra­te.

RECOMANDAT Co­paci aco­pe­riți de ghe­ață, su­pra­nu­miți „mo­nștrii ză­pe­zi­lor”, tran­sfor­mă stați­u­nea de schi Zao din su­dul Tohoku într-un tă­râm fermecat al ier­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.