DEȘER­TUL KALAHARI SU­DUL AFRICII

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Aventura - —Ana Ho­gaș, NGT Ro­mânia

Unul din­tre puți­ne­le Dark Sky Sanc­tua­ri­es (Sanc­tua­re cu Cer Întu­ne­cat) din lume, uriașul Parc !Ae!Hai Kalahari He­ri­ta­ge – cu o su­pra­față de pes­te 48.500 ha – se nu­mă­ră prin­tre ce­le mai întu­ne­ca­te lo­curi de pe glob. În ace­as­tă re­gi­u­ne izo­la­tă de gra­niță din­tre Afri­ca de Sud și Bot­swa­na, dis­ta­nțe­le se mă­soa­ră în du­ne. Aici, tem­pe­ra­tu­ri­le sunt con­stan­te pe tot par­cur­sul anului, umi­di­ta­tea e foar­te scă­zu­tă, nu exis­tă po­lua­re lu­mi­noa­să sau so­no­ră și nici pla­fon de nori. Din aces­te mo­ti­ve, par­cul a acu­mu­lat un scor aproa­pe per­fect, de 21,9 pe sca­ra gra­du­lui de întuneric SQM (Sky Qua­li­ty Me­ter – sca­ra lu­mi­no­zi­tății ce­ru­lui) și es­te una din­tre ce­le mai bu­ne des­ti­nații din lume pentru cei ca­re vor să ad­mi­re ste­le­le.

„În no­pți­le fă­ră lu­nă, boși­ma­nii vă învață cum să mer­geți ghi­dându-vă du­pă ste­le, așa cum că­lă­to­resc și acum ur­mașii din Kalahari ai stră­ve­chi­lor vână­tori-cu­le­gă­tori”, spu­ne Cor­né, un ran­ger lo­cal. „Mer­gi pe jos pe întin­de­rea în for­mă de ini­mă, având încre­de­re că și Ca­lea Lac­tee, și ga­la­xi­i­le pi­ti­ce Marele și Mi­cul Nor al lui Ma­gel­lan îți vor că­lău­zi pașii spre ca­să.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.