KAMCEATKA RU­SIA

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Aventura - —Ivan Va­sin, NGT Ru­sia

Ni­ci­un drum nu le­a­gă res­tul Ru­si­ei de Pe­nin­su­la Kamceatka, acel ca­păt vast, în for­mă de de­get, al Ori­en­tu­lui Înde­păr­tat ru­sesc. Extin­zându-se în ma­re între Ar­hi­pe­la­gul Ja­po­nez și cel Aleu­tin, Kamceatka, lun­gă de 1.249 km, fa­ce par­te din Cer­cul de Foc, la­nțul de vul­cani și lo­curi ac­ti­ve seis­mic ca­re măr­gi­nește Oce­a­nul Pa­ci­fic. Da­to­ri­tă den­si­tății și di­ver­si­tății in­cre­di­bi­le de vul­cani, ca­rac­te­ris­tici ge­o­ter­ma­le și spe­cii săl­ba­ti­ce gă­si­te aici, șa­se zo­ne se­pa­ra­te ale pe­nin­su­lei sunt in­clu­se în si­tul de Pa­tri­mo­niu Mon­dial Vul­ca­nii din Kamceatka.

Pli­nă de ani­ma­le săl­ba­ti­ce – in­clu­siv urși de 700 de ki­lo­gra­me sau chiar mai mari –, Kamceatka e un loc pri­mor­dial neîmblânzi­t ca­re, până de cu­rând, era vi­zi­tat doar de aven­tu­ri­e­rii pa­si­o­nați. Acum, da­to­ri­tă unui proi­ect de ex­tin­de­re a ae­ro­por­tu­lui aflat în des­fășu­ra­re în ca­pi­ta­la și poar­ta de in­tra­re a pe­nin­su­lei, Pe­tro­pa­vlov­sk-Kam­ce­at­skii, că­lă­to­ria în es­tul săl­ba­tic al Ru­si­ei e oa­re­cum mai ușor de fă­cut. Și de­pla­sa­rea es­te mai fe­za­bi­lă cu or­ga­ni­za­to­rii de aventuri, cum sunt 56th Pa­ral­lel și Ex­plo­re Kam­chat­ka, ca­re ofe­ră un nu­măr tot mai ma­re de tu­ruri: dru­meții la vul­cani, călătorii pentru ob­ser­va­rea urși­lor, he­li-schi, raf­ting pe râu și vi­zi­te la ta­be­re de reni din tun­dră și în im­pre­si­o­nan­ta Va­le a Ghei­ze­re­lor.

Un urs din Kamceatka vânea­ză so­moni în Re­zer­vația Na­tu­ra­lă Kro­noțki din pe­nin­su­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.