IN­SU­LE­LE CANARE SPANIA

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Aventura - —Jo­san Ru­iz, NGT Spania

Con­si­de­ra­tă când­va cel mai ves­tic punct al us­ca­tu­lui din lu­mea cu­nos­cu­tă, El Hi­er­ro e o lume de­o­se­bi­tă de res­tul Insu­le­lor Canare prin­ci­pa­le ale Spa­ni­ei, ca­re sunt mai ade­sea re­nu­mi­te pentru stați­u­ni­le cu soa­re și ni­sip. Cea mai mi­că (269 kmp) și cea mai tână­ră din Ar­hi­pe­la­gul Canare, El Hi­er­ro, es­te Re­zer­vație a Bi­os­fe­rei UNESCO și Ge­o­parc Glo­bal – iar acum, de­co­rul unui se­rial TV spa­ni­ol de suc­ces și do­bo­râtor de re­cor­duri, că­ru­ia îi dă și nu­me­le.

Sen­zați­i­le dra­ma­ti­ce se întind până la ulu­i­toa­rea di­ver­si­ta­te a eco­sis­te­me­lor, de la pa­jiști lu­xu­rian­te la fa­le­ze de coas­tă ac­ci­den­ta­te și te­ren si­mi­lar cu cel se­le­nar. Po­te­ci­le între­taie insu­la, une­le du­când la ve­deri spec­ta­cu­loa­se ale Oce­a­nu­lui Atlan­tic. Pe pan­te­le su­di­ce, ve­ge­tația de pal­mi­eri, smo­chi­nii și plan­te agăță­toa­re ce­de­a­ză lo­cul pă­du­ri­lor en­de­mi­ce de pini. În El Sa­bi­nar din vest, pan­ta des­chi­să es­te pre­să­ra­tă cu ie­nu­peri se­cu­lari, ră­su­ciți de vânt în for­me bi­za­re. În lar­gul coas­tei su­di­ce a El Hi­er­ro, ape­le cris­ta­li­ne ale Re­zer­vați­ei Ma­ri­ne La Res­tin­ga-Mar de las Cal­mas, adi­că Ma­rea Cal­mă, sunt con­si­de­ra­te una din­tre prin­ci­pa­le­le des­ti­nații pentru scu­fun­dări din Eu­ro­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.