PARMA ITA­LIA

National Geographic Traveller Romania - - Top 25 DE Calatorii 2020 Aventura - —Ma­ryel­len Ken­ne­dy Duc­kett

Da­ru­ri­le Par­mei pentru lume in­clud „re­ge­le brânze­tu­ri­lor” Par­mi­gia­no-Reg­gia­no, ope­re­le lui Gi­u­sep­pe Ver­di și ca­po­do­pe­ra Înă­lța­rea Fe­ci­oa­rei, a pic­to­ru­lui re­nas­cen­tist Cor­reg­gio. Re­gi­u­nea încon­ju­ră­toa­re Emi­lia-Ro­mag­na pro­du­ce o abun­de­nță de ali­men­te DOP sau cu ori­gi­ne pro­te­ja­tă, cum ar fi șun­ca de Parma, oțe­tul bal­sa­mic de Mo­de­na și vi­nu­ri­le spu­man­te Lam­brus­co. Prin ur­ma­re, ni­meni nu ar fi sur­prins să afle că acest oraș din nor­dul Ita­li­ei a fost de­sem­nat Ca­pi­ta­la ita­lia­nă a cul­tu­rii în 2020. Pla­nu­ri­le pre­văd pro­gra­me spe­cia­le în punc­te de des­fășu­ra­re lo­ca­le, prin­tre ca­re La­bi­rin­to del­la Ma­so­ne, ca­re găz­du­i­ește un la­bi­rint de bam­bus, pre­zen­tat drept cel mai ma­re din lume, și întin­sul Pa­laz­zo del­la Pi­lot­ta, un com­plex ne­ter­mi­nat din se­co­lul al XVI-lea ca­re găz­du­i­ește prin­ci­pa­lul mu­zeu de ar­tă din Parma, Gal­le­ria Na­zi­o­na­le. „Une­le orașe mai mari sunt in­va­da­te de tu­riști, dar Parma încă e preți­oa­să”, spu­ne Lau­ren Pis­ci­tel­li, ca­re lo­cu­i­ește pe Coas­ta Amal­fi și a că­rei com­pa­nie Coo­king Va­ca­ti­ons ofe­ră cur­suri și tu­ruri cu­li­na­re în Parma cu du­ra­ta între una și opt zi­le. „Exis­tă un ve­chi ate­li­er de pă­lă­rii unde băr­bații și fe­mei­le – ca­re sunt îmbră­ca­te ele­gant tot tim­pul – încă își fac pă­lă­ri­i­le. La 6 se­a­ra, toa­tă lu­mea se strânge în ca­fe­ne­le mi­cuțe pentru un ape­ri­ti­vo (ri­tua­lul ita­lian al bău­tu­rii și ape­ri­ti­vu­lui di­nain­te de ci­nă) sau o ca­fea. To­tul es­te de vis.”

Un ma­es­tru eva­lua­tor de la Par­mi­gia­no-Reg­gia­no Con­sor­ti­um din Ita­lia tes­te­a­ză ca­li­ta­tea unei roți din ce­le­bra brânză de Parma.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.