(Ur­ma­re de la pa­gi­na 15) Thai­lan­da

National Geographic Traveller Romania - - Urmari -

to­boșar și de cântă­reț și de su­te­le de ore de antre­na­ment.

Le-a luat șa­se luni să se pre­gă­te­as­că aces­tor mem­bri ai Ma­ri­nei Re­ga­le, 2.300 la nu­măr, ca­re au de­prins trei sti­luri di­fe­ri­te de vâslit: re­gu­lat, la ta­lie și „pa­să­re în zbor”. Vâsle­le se cu­fun­dă și se ri­di­că per­fect pa­ra­le­le, iar răs­pun­su­ri­le vo­ca­le ale vâslași­lor punc­te­a­ză tul­bu­ră­tor incan­tația nes­fârși­tă.

O sta­re de be­a­ti­tu­di­ne pu­ne stă­pâni­re pe mi­ne. Văd de­fi­lând o is­to­rie de 700 de ani, pu­să în sce­nă fă­ră ni­cio stri­de­nță. Pe mă­su­ră ce bar­je tot mai mari și mai or­na­te ajung în prim-plan, dis­tri­bu­i­te mul­ti­co­lor pe apa tih­ni­tă, înțe­leg de ce se spu­ne că pro­ce­si­u­nea e gândi­tă pentru „fru­mu­sețe, dis­ci­pli­nă și si­gu­ra­nță”. Când bar­ja re­ge­lui tra­ge la mal, iar pro­ce­si­u­nea încre­me­nește pe apă, soa­re­le ca­re apu­ne în spa­te­le nos­tru scal­dă pro­re­le au­ri­te, ca­re se re­flec­tă ca niște fe­li­na­re în ape­le mâloa­se, răs­pun­zând scli­pi­ri­lor de pe aco­pe­rișul Pa­la­tu­lui Re­gal.

Nu ra­tez nici spec­ta­co­lul „de cu­li­se” ca­re ur­me­a­ză du­pă fi­nal: apa se um­ple brusc de un vârtej de bărci cu mo­tor însăr­ci­na­te cu si­gu­ra­nța și bar­je­le se apro­pie de noi, aflați chiar lângă lo­cul de an­do­ca­re. Sunt acum una lângă alta, în toa­tă splen­doa­rea, iar per­so­na­je­le atem­po­ra­le de la bord se dez­mo­rțesc, își împart sti­cle de apă, schim­bă im­pre­sii. Di­o­ra­ma prin­de viață și nu e cu ni­mic mai pre­jos de pom­pa so­lem­nă de mai de­vre­me.

Sunt în Thai­lan­da, tre­bu­ie doar să re­vin la re­a­li­ta­te!

Pro­ce­si­u­nea Bar­je­lor Re­ga­le pro­priu-zi­să, pro­gra­ma­tă inițial pe 24 oc­tom­brie, la trei zi­le du­pă re­pe­tiția cu cos­tu­me, a fost amâna­tă pentru da­ta de 12 de­cem­brie 2019 din cau­za cu­re­nți­lor de pe flu­viu.

Un ofițer al Ma­ri­nei Re­ga­le Thai­lan­de­ze pri­vește spre ca­me­ră du­pă închei­e­rea re­pe­tiți­ei cu cos­tu­me a Pro­ce­si­u­nii Bar­je­lor Re­ga­le. Es­te pentru pri­ma da­tă în șap­te ani când re­ga­tul or­ga­ni­ze­a­ză ace­as­tă fas­tu­oa­să ce­re­mo­nie is­to­ri­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.