(Ur­ma­re de la pa­gi­na 66) Tasmania

National Geographic Traveller Romania - - Urmari -

din se­co­lul al XIX-lea, în sti­lul Re­naște­rii Go­ti­ce, cel din ur­mă ser­vind drept ca­me­ră de de­gus­ta­re a dis­ti­le­ri­ei fa­mi­li­ei. Pri­ma lan­sa­re a whis­ky-ului lor, Mac­ker tri­plu-dis­ti­lat, a câști­gat me­da­lia de aur la Com­pe­tiția Mon­dia­lă de Bău­turi Alcoo­li­ce din San Fran­cis­co în 2018, dar mie îmi pla­ce gi­nul lor Pol­ter­geist. Aces­ta a fost bo­te­zat în onoa­rea sim­bo­lu­ri­lor pă­gâne de pro­te­cție împo­tri­va vră­ji­toa­re­lor, ci­o­pli­te pe clă­diri în vre­mu­ri­le co­lo­nia­le, deși Anne Ker­nke, ca­re con­du­ce tu­ru­ri­le și de­gus­tă­ri­le pe ba­ză de pro­gra­ma­re, dă de înțe­les că asta nu e toa­tă po­ves­tea. O da­tă a avut sen­zația că ci­ne­va stă­tea pe pa­tul ei în timp ce se afla în el și nu era ni­meni altci­ne­va în pre­aj­mă. „Ne pla­ce ca o pro­pri­e­ta­te să ai­bă spi­rit, așa că ne-am gândit că ar fi bi­ne să îl re­a­li­zăm noi”, îmi fa­ce ea cu ochi­ul în timp ce îmi toar­nă un gin cu to­nic.

Alte po­teci dez­vă­lu­ie spec­trul gus­tu­ri­lor Tas­ma­ni­ei. Eno­fi­lii ur­me­a­ză in­di­ca­toa­re­le cu albas­tru și gal­ben de pe bu­cla de 169 de ki­lo­me­tri de la nord de Laun­ces­ton pentru a des­co­peri pes­te 30 de cra­me des­chi­se pentru de­gus­tări pe Ru­ta Vinului din Va­lea Ta­mar. Tra­seul go­ur­met Ma­de on Bru­ny Island es­te ide­al pentru iu­bi­to­rii de stri­dii și brânze­turi.

În timp ce înfu­lec un fi­le de cod-an­tarc­tic cu o crus­tă de aluat per­fec­tă, de la unul din­tre ce­le­bre­le res­tau­ran­te plu­ti­toa­re cu pește și car­to­fi pră­jiți din Ho­bart, mă gândesc că da­că exis­tă un de­za­van­taj în a cău­ta aven­tu­ra în Tasmania, ace­la es­te că, in­di­fe­rent cât de mult te arunci în ea, ai no­roc da­că te întorci acasă mai ușor. Luând încă o îmbu­că­tu­ră, so­co­tesc că nu mă de­ran­je­a­ză asta.

În Par­cul Nați­o­nal Cra­dle Mo­un­tain-La­ke St. Clair, dru­meții abor­de­a­ză tra­see de mai mul­te zi­le ca­re tra­ver­se­a­ză un pei­saj al­că­tu­it din pă­duri stră­ve­chi și câmpuri al­pi­ne.

În por­tul din Ho­bart și în ju­rul lui sunt gru­pa­te bărci de pes­cu­it, noi ho­te­luri de lux pe ma­lul apei, cum es­te MACq 01, și res­tau­ran­te ca­re ser­vesc pește și car­to­fi pră­jiți.

Jur­na­lis­ta SARAH REID ( @eco­tra­ve­list) e întot­de­au­na ga­ta de o aven­tu­ră de că­lă­to­rie sus­te­na­bi­lă. EWEN BELL ( @ewen­bell) din Mel­bo­ur­ne, Australia, a fo­to­gra­fiat Lao­sul pentru ediția de iar­nă 2018 a re­vis­tei Tra­ve­ler.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.