Cea mai bu­nă echi­păp

Practic Idei - - DIN SUMAR - Mo­ni­ca Vi­e­ri­ciu

Lu­na ace­as­ta s-au împli­nit 13 ani de când lu­crez la

Practic Idei. S-au schim­bat mul­te de-a lun­gul tim­pu­lui. Și re­vis­ta a re­flec­tat fi­del des­chi­de­rea ci­ti­to­ri­lor spre lumea virtuală, co­mu­ni­ca­rea ma­si­vă prin e-mail, Fa­ce­book, ape­ti­tul spo­rit pentru ima­gini mai bu­ne, mai mari și că­lă­to­rii în țări tot mai înde­păr­ta­te. Poa­te unii din­tre ci­ti­tori și-au do­rit ca re­vis­ta să ră­mână așa cum era în pri­mii ani de viață, poa­te alții aștep­tau mo­di­fi­cări spec­ta­cu­loa­se. Fi­ind însă cre­ația ci­ti­to­ri­lor în ma­re mă­su­ră, ea se com­por­tă ca un or­ga­nism viu ca­re se dez­vol­tă, atât ca as­pect, cât și în ce pri­vește co­nți­nu­tul. Noi, cei din redacție, doar am cău­tat să pu­bli­căm ce­le mai bu­ne scri­sori pri­mi­te, ce­le cu in­for­mații mai con­sis­ten­te, cu fo­to­gra­fii mai cla­re, cu o po­ves­te mai emoți­o­nan­tă. Scrie-ne și tu des­pre ce su­bi­ec­te ți-ai dori să mai ci­tești în re­vis­tă, ce pro­ble­me din lo­cu­i­nță te pre­o­cu­pă, la ce ai avea ne­voie de sfa­tul unui specialist, spu­ne-ne cum ai re­zol­vat o si­tuație di­fi­ci­lă și ce idei prac­ti­ce ai apli­cat! Pentru că și tu faci par­te din echi­pa aces­tei re­vis­te, chiar da­că ne tri­miți me­sa­je de trei ori pe lu­nă sau o da­tă la cinci ani. În timp, în toa­te scri­so­ri­le pri­mi­te a ră­mas con­stan­tă do­ri­nța de a împăr­tăși sfa­turi, de a fa­ce schimb de im­pre­sii, de plan­te, de a le­ga pri­e­te­nii, ca într-o ma­re fa­mi­lie, iar ace­as­ta înse­am­nă Practic. Chiar da­că in­te­re­se­le va­ria­ză, de la mește­rit la gră­di­nă­rit sau han­dma­de, împreu­nă sun­tem cea mai bu­nă echi­pă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.