Pentru Dra­go­be­te

Practic Idei - - BRICOLĂM - ✍ Ge­or­ge­ta Do­brin, Bu­cu­rești

Dra­gă redacție,

Du­pă săr­bă­to­ri­le de iar­nă urme­a­ză câte­va săp­tă­mâni mai să­ra­ce în eveni­men­te, dar apoi re­cu­pe­răm în lu­na fe­brua­rie, când pe da­ta de 24 avem săr­bă­toa­rea îndră­gos­tiți­lor la ro­mâni, „Dra­go­be­te­le”. Și cău­tăm să ne bu­cu­răm și cu acest pri­lej.

Anul tre­cut, în 2017, am săr­bă­to­rit Dra­go­be­te­le la Clu­bul Pen­si­o­na­ri­lor din sec­to­rul 3. La acest club eu și soțul meu mer­gem de ce­va timp, aici ne si­mțim foar­te bi­ne și ne-am fă­cut mu­lți pri­e­teni.

De Zi­ua Îndră­gos­tiți­lor am bri­co­lat mai mul­te lu­cruri le­ga­te de eveni­ment și am pre­gă­tit ce­va dul­ce, pră­ji­turi sub for­mă de ini­mi­oa­ră, cu frișcă, cu că­pșuni, ma­rți­pan și mul­tă nu­că. Aces­te dul­ci­uri au fost foar­te apre­cia­te de cei ca­re le-au gus­tat.

Din cren­gi us­ca­te am fă­cut un po­mișor al vi­eții, am agățat ini­mi­oa­re pe ca­re am scris: „Iu­bi­re, res­pect, dra­gos­te”. Din­tr-un voal au­riu am fă­cut niște pun­guțe în ca­re am pus bom­boa­ne cu alu­ne și am or­nat cu ini­mi­oa­re roșii și fun­dițe. Aces­te mici ate­nții au fost dă­ru­i­te ce­lor dra­gi de la club.

Cu doi po­rum­bei cu ful­gi am închi­pu­it doi îndră­gos­tiți, i-am or­nat cu flo­ri­ce­le și i-am așe­zat pe o cre­an­gă, sub o um­bre­lă. Pe acest aran­ja­ment am pus un car­to­naș, pe ca­re am scris „Omul e un înger cu o sin­gu­ră ari­pă ce are ne­voie și de ce­a­lal­tă ari­pă pentru a pu­tea zbu­ra”. Pentru do­uă cești de ca­fea din sti­clă, am fă­cut hăi­nuțe pe ca­re am cu­sut câte o ini­moa­ră, iar pe bor­ca­nul cu za­hăr pentru ca­fea am pus o ini­mi­oa­ră. În zi­ua de Dra­go­be­te, di­mi­neața ne-am băut ca­fe­luța, eu și soțul meu, din aces­te ceșcuțe împo­do­bi­te, astfel ca­fe­luța par­că a avut un gust mai bun. Din ace­as­tă zi de Dra­go­be­te am fă­cut o săr­bă­toa­re la ca­re ne-am dis­trat și ne-am si­mțit foar­te bi­ne. Mu­lțu­mim Clu­bu­lui Pen­si­o­na­ri­lor din sec­to­rul 3 și ce­lor ca­re con­duc clu­bul cu mul­tă dă­ru­i­re și pa­si­u­ne. Le do­rim mul­tă să­nă­ta­te, pu­te­re de mun­că și mul­tă înțe­le­ge­re în re­lați­i­le cu pen­si­o­na­rii. Re­vis­tei Practic Idei îi do­rim viață lun­gă și cât mai mul­te no­u­tăți din ca­re avem ce să învățăm!

Am săr­bă­to­rit cu pră­ji­turi și de­co­rați­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.