Iar­ba fia­re­lor

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - ✍ Ghe­or­ghe Co­jo­ca­ru, Dră­gă­neş­ti- Olt, jud. Olt

Dra­gi ci­ti­tori,

Pa­si­u­nea mea de a co­lec­ta ce­le mai di­ver­se spe­cii de plan­te flo­ri­co­le m-a de­ter­mi­nat să achi­ziți­o­nez în anul 2017 o va­ri­e­ta­te de Ascle­pias ca­re înflo­rește de pri­mă­va­ra până la sfârși­tul ve­rii și înce­pu­tul toam­nei. Ia­tă ce am aflat des­pre acest gen de plan­te de­co­ra­ti­ve și mai ales cum se cul­ti­vă iar­ba fia­re­lor.

Ge­nul Ascle­pias poar­tă nu­me­le lui Ascle­pias, zeul me­di­ci­nei și fiu al lui Apo­lo din mi­to­lo­gia gre­a­că. Are ori­gi­ne tro­pi­ca­lă și cu­prin­de mai mul­te spe­cii. Des­pre Ascle­pias sy­ria­ca, o spe­cie pe­re­nă înal­tă de aproa­pe 2 m și cu frun­ze mari, ase­mă­nă­toa­re ce­lor de Fi­cus elas­ti­ca, am scris în re­vis­ta nr. 12/2008, nr. 2/2012 pag. 52 și nr. 6/2013. În acest ma­te­rial pre­zint altă spe­cie de Ascle­pias cu­nos­cu­tă și drept iar­ba fia­re­lor, iar ști­i­nți­fic Ascle­pias tu­be­ro­sa, cu înă­lți­mea de cir­ca 90 cm și flori lu­ci­oa­se gal­be­ne sau bi­co­lo­re.

Plan­ta are o se­vă lăp­toa­să, iri­tan­tă. Crește în sol dre­nat, ca­re reți­ne ume­ze­a­la și ca­re se încăl­zește re­pe­de. Tul­pi­ni­le sunt drep­te, iar frun­ze­le lan­ce­o­la­te și ase­mă­nă­toa­re cu ce­le de le­an­dru. Tul­pi­ni­le se scur­te­a­ză anual la 2-3 mu­guri de la ba­ză și se re­ge­ne­re­a­ză. Da­că nu sunt tăia­te, ele che­lesc și dau as­pect urât tu­fei. Flo­ri­le apar pe lăs­tari ti­neri, în vârf și sunt așe­za­te în mă­nun­chi­uri

atrac­ti­ve. În ur­ma flo­ri­lor se for­me­a­ză niște păs­tăi cu se­mi­nțe ca­re la ma­tu­ri­ta­te ples­nesc, arun­când se­mi­nțe­le su­sți­nu­te de un puf mă­tă­sos. Eu dețin și va­ri­e­ta­tea cu flori bi­co­lo­re în ca­re gal­be­nul este în cen­tru și este încon­ju­rat de roșu. Bo­bo­cii apar în fru­moa­sa cu­loa­re roșie.

Li­te­ra­tu­ra ci­te­a­ză și alte spe­cii pre­cum Ascle­pias cu­ras­sa­vi­ca – o spe­cie cul­ti­va­tă ca anua­lă, ne­re­zis­ten­tă la frig și ca­re înflo­rește în par­tea a do­ua a ve­rii (ve­zi Practic Idei nr. 12/2013). O altă spe­cie, Ascle­pias Incar­na­ta, este pe­re­nă și crește 80-100 cm, având frun­ze ver­de-mat. Fa­ce flori roz cu par­fum de va­ni­lie, for­mând um­bre­le. Înflo­rește în au­gust-sep­tem­brie. Toa­te spe­ci­i­le din ge­nul Ascle­pias se dez­vol­tă mai bi­ne într-un sol ușor, ca­re se încăl­zește re­pe­de.

Spe­cia Ascle­pias sy­ria­ca are ri­zo­mi ce re­zis­tă iar­na în pă­mânt și înce­pe să ve­ge­te­ze când so­lul se încăl­zește bi­ne, du­pă da­ta de 15 apri­lie. Crește re­pe­de și înflo­rește la înce­pu­tul ve­rii, fă­când flori glo­bu­loa­se cu par­fum pu­ter­nic, ca­re atra­ge al­bi­ne­le. I se mai spu­ne și ce­a­ra al­bi­nei.

Ofer ce­lor ca­re do­resc ri­zo­mi de Ascle­pias sy­ria­ca până la sfârși­tul lunii martie sau toam­na, până în de­cem­brie, ca­re să fie plan­tați ime­diat. Con­diția este să ac­cep­te ta­xe­le poșta­le în fun­cție de greu­ta­te sau tim­bre echi­va­lent. Am și se­mi­nțe de Ascle­pias tu­be­ro­sa (iar­ba fia­re­lor) gal­ben și bi­co­lor. Se­mi­nțe­le se pot li­vra în plic au­toa­dre­sat tim­brat co­res­pun­ză­tor pe adre­sa: Ghe­or­ghe Co­jo­ca­ru, Str. Ni­co­lae Ti­tu­les­cu nr. 435, loc. Dră­gă­nești-Olt, jud. Olt, cod 235400.

Ascle­pias tu­be­ro­sa cu flori bi­co­lo­re fa­ce se­mi­nțe.

Ofer se­mi­nțe de Ascle­pias tu­be­ro­sa cu flori au­rii.

Ascle­pias sy­ria­ca sau fi­cu­sul de grădină are par­fum și atra­ge al­bi­ne­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.