Cul­tu­ra pru­nu­lui

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - ✍ Ghe­or­ghe Co­jo­ca­ru, Dră­gă­neş­ti- Olt, jud. Olt

Sti­mați ci­ti­tori,

Vă scriu tot ce știu des­pre cul­tu­ra pru­nu­lui, o spe­cie po­mi­co­lă ne­pre­te­nți­oa­să și ușor de cul­ti­vat. Se dez­vol­tă foar­te bi­ne în con­diți­i­le cli­mei de la noi, mai ales în zo­na de dealuri, și pro­du­ce ma­te­rie pri­mă pentru pro­du­se­le tra­diți­o­na­le ca­re nu mai au ne­voie de pre­zen­ta­re pre­cum pa­lin­ca sau ge­mul.

Plan­ta­rea de po­mi în ori­ce cur­te, nu mai zic de o livadă, va adu­ce sa­tis­fa­cții, roa­de­le lor fi­ind sur­se de veni­turi și un te­zaur de vi­ta­mi­ne pentru oa­meni. Ofer­ta de po­mi este bo­ga­tă în spe­cii și soi­uri, iar cul­ti­va­to­rii pot ale­ge ce do­resc, ți­nând se­a­ma și de con­diți­i­le pe­do­cli­ma­ti­ce. Plan­tați nu­mai po­mi altoiți, ve­ri­fi­cați și omo­lo­gați, fi­in­dcă ade­vă­ra­tă este zi­ca­la: „Școa­la fa­ce omul-om și altoi­ul po­mul-pom”.

Pru­nul este spe­cia po­mi­co­lă ca­re are ce­le mai mici ce­ri­nțe eco­lo­gi­ce față de cli­ma­tul tem­pe­rat. Pentru lu­mi­nă are ce­ri­nțe mo­de­ra­te, la fel și pentru căl­du­ră. Su­por­tă bi­ne ier­ni­le din ța­ra noas­tră, chiar și pe ce­le mai as­pre, mai ales atunci când ge­ru­ri­le se in­sta­le­a­ză trep­tat, dând po­si­bi­li­ta­tea de adap­ta­re, adi­că de că­li­re la ger. De­oa­re­ce pru­nii sunt po­mi ca­re înflo­resc pri­mă­va­ra mai târziu de­cât alți po­mi, de mul­te ori pot scă­pa de bru­me­le de pri­mă­va­ră.

Ce­ri­nțe­le față de apă sunt mari la acești po­mi, zo­ne­le fa­vo­ra­bi­le sunt ce­le cu pes­te 700 mm pre­ci­pi­tații anua­le. La se­ce­tă au re­zis­te­nță mij­lo­cie mai ales pru­nii din soi­uri de va­ră. Exce­sul de apă este mai dău­nă­tor de­cât se­ce­ta. Evi­tați plan­ta­rea în te­re­nuri ume­de; nu­mai da­că gro­si­mea stra­tu­lui de sol este de cir­ca 1 m până la stra­tu­ri­le ume­de sau în zo­ne pi­e­troa­se, du­re sau cal­ca­roa­se nu este pe­ri­col. Co­nți­nu­tul so­lu­lui cu până la 40% ar­gi­lă este bi­ne su­por­tat de prun. So­lul cu 2-3% hu­mus este bi­ne su­por­tat de pruni și, în ge­ne­ral, de toți po­mii. So­lul sub 1% hu­mus este ne­po­tri­vit pentru po­mi.

Pru­nul, oda­tă să­dit, crește re­pe­de, for­mând lăs­tari lun­gi și su­bțiri. În fun­cție de soi,

?????????? Ra­mu­ri­le încăr­ca­te cu fruc­te se pot dez­bi­na sau frânge.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.