Ora­dea, un oraș splen­did

Practic Idei - - CĂLĂTORIM - @ Mi­ha­e­la Dă­mă­ce­a­nu, Bu­cu­rești

Dra­gii mei, Sunt mu­lți ani de când ci­tesc cu plă­ce­re re­vis­te­le Practic, iar Practic Idei este pri­ma pe ca­re am des­co­pe­rit-o. Vă scriu des­pre pu­ter­ni­ce­le im­pre­sii pe ca­re ni le-a lă­sat orașul Ora­dea.

Ora­dea este cea mai fru­moa­să des­co­pe­ri­re tu­ris­ti­că ro­mâneas­că a uti­mi­lor ani. Aș fi zâmbit neîncre­ză­toa­re da­că ci­ne­va mi-ar fi spus că eu îl voi de­cla­ra cel mai fru­mos oraș ro­mânesc, o splen­doa­re ar­hi­tec­tu­ra­lă, o bi­ju­te­rie de cen­tru ve­chi. Nici mă­car nu îmi ima­gi­nam că poa­te exis­ta în Ro­mânia o așa mi­nu­năție de oraș. Eram într-un con­ce­diu ca­re îmbi­na in­stru­i­rea cu re­la­xa­rea și du­pă o prea lun­gă excur­sie de o zi la Bu­da­pes­ta, cu greu mi-am con­vins băi­eții să mer­gem și în Ora­dea. Din­tre ei, cel mai greu a fost cu cel mic. Ar fi pre­fe­rat să fa­că gi­um­bușlu­curi în ape­le căl­duțe de la Băi­le Fe­lix, de­cât să me­ar­gă ia­răși ore între­gi. „E un oraș ca toa­te orașe­le, ce să mai ve­dem și aco­lo?”, a spus cu tot nă­du­ful su­fle­tu­lui lui. Si­gur că, la 12 ani, ba­zi­ne­le și aqua park-ul sunt mult mai im­por­tan­te. L-am îmbu­nat cu ce­va timp pentru bi­ci­cle­tă. Am stat o ju­mă­ta­te de oră în parc, aștep­tând ca plu­ti­rea pe do­uă roți să îi înde­păr­te­ze re­sen­ti­men­te­le. Pa­la­tul epis­co­pal gre­co-ca­to­lic, în stil eclec­tic, inau­gu­rat în 1905, și eu la sta­tu­ia scri­i­to­ri­lor ma­ghiari (fo­to mi­că).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.