Pes­te 3.800 kg de hai­ne ofe­ri­te fa­mi­li­i­lor de­fa­vo­ri­za­te

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Cam­pa­nia de do­na­re lan­sa­tă de Ari­el 3in1 PODS în lu­na oc­tom­brie a strâns 3.855 de ki­lo­gra­me de hai­ne în punc­te­le de co­lec­ta­re ame­na­ja­te în toa­te ma­ga­zi­ne­le Au­chan din Ro­mânia, hai­ne­le do­na­te ajun­gând la fa­mi­lii de­fa­vo­ri­za­te cu spri­ji­nul Aso­ciați­ei „Ana și co­pi­ii”. Por­nind de la re­zul­ta­te­le unui stu­diu ca­re a ară­tat că 72% din­tre per­soa­ne con­ti­nuă să păs­tre­ze obi­ec­te­le ves­ti­men­ta­re pe ca­re nu le vor mai pur­ta ni­ci­o­da­tă, Ari­el 3in1 PODS și Au­chan au lan­sat cam­pa­nia „Dă o viață no­uă cu Ari­el 3in1 PODS hai­ne­lor pe ca­re nu le mai po­rți! Do­nea­ză-le!” La fi­na­lul cam­pa­ni­ei, 3.855 de ki­lo­gra­me de hai­ne au fost co­lec­ta­te în spați­i­le spe­cial ame­na­ja­te din toa­te ma­ga­zi­ne­le Au­chan din ța­ră, fi­ind apoi do­na­te fa­mi­li­i­lor de­fa­vo­ri­za­te din Ro­mânia. Aso­ciația „Ana și co­pi­ii” s-a asi­gu­rat că toa­te hai­ne­le do­na­te au fost dis­tri­bu­i­te că­tre fa­mi­li­i­le din ța­ră ca­re au avut cea mai ma­re ne­voie de ele, în timp ce Ari­el 3in1 PODS a avut gri­jă ca as­pec­tul aces­to­ra să fie im­pe­ca­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.