O no­uă fa­bri­că de in­sta­lații sa­ni­ta­re

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Pre­zen­tă pe piața nați­o­na­lă încă din anul 1999, com­pa­nia WIRQUIN Ro­mânia con­ti­nuă se­ria in­ves­tiți­i­lor ma­jo­re în ce­ea ce pri­vește pro­du­ce­rea echi­pa­men­te­lor sa­ni­ta­re ino­va­toa­re. Com­pa­nia are în plan, în anul 2018, să con­stru­ias­că cea mai mo­der­nă fa­bri­că de in­sta­lații sa­ni­ta­re din ța­ră. Proi­ec­tul va prin­de con­tur în Bu­cu­rești, pe o su­pra­față de mi­ni­mum 10.000 de me­tri pă­trați. „Inves­tiția este mo­ti­va­tă de ne­ce­si­ta­tea crește­rii pro­du­cți­ei, în con­diți­i­le în ca­re pro­du­se­le fa­bri­ca­te în Ro­mânia, în fa­bri­ca ac­tua­lă, sunt ex­por­ta­te și în țări pre­cum Bul­ga­ria, Gre­cia, Croația, Unga­ria, Ge­or­gia, Iu­gos­la­via sau Re­pu­bli­ca Mol­do­va”, a de­cla­rat pre­sei Mi­hai Po­po­vici, di­rec­tor Dez­vol­ta­re WIRQUIN Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.