Fes­ti­va­lul de la Ve­neția

Practic Idei - - FEBRUARIE -

Între 27 ia­nua­rie și 13 fe­brua­rie are loc Car­na­va­lul de la Ve­neția, ce­le­bră ma­ni­fes­ta­re ca­re în fi­e­ca­re an atra­ge mii de tu­riști din între­a­ga lu­me. Di­ver­se­le ma­ni­fes­tări ar­tis­ti­ce se vor des­fășu­ra anul aces­ta cu te­ma Fru­mu­sețea, Ma­rea și Ca­pri­ci­ul. Eveni­men­te­le ce­le mai im­por­tan­te au loc în zo­na Arse­na­le, un­de se află șan­ti­e­rul na­val is­to­ric. Dar ce­le mai fru­moa­se fo­to­gra­fii se sur­prind în Piața San Mar­co, un­de par­ti­ci­pa­nții la pa­ra­dă își eta­le­a­ză cos­tu­me­le ela­bo­ra­te, la fi­e­ca­re ediție tot mai ele­gan­te. Car­na­va­lul s-a ți­nut anual din 1162 până în 1797, când a fost in­ter­zis, apoi tra­diția a fost re­lua­tă în 1979.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.