Este bi­ne de ști­ut

Chiar da­că este ul­ti­ma lu­nă a ier­nii, ne pu­tem gă­si ușor un pri­lej de săr­bă­toa­re.

Practic Idei - - FEBRUARIE - Tra­diții de Dra­go­be­te

Aștep­tăm de­ja cu ne­răb­da­re so­si­rea pri­mă­ve­rii și pri­mul ei semn vi­ne încă de pe 24 fe­brua­rie, da­tă când ro­mânii săr­bă­to­resc Dra­go­be­te­le. Aces­ta se cre­de că a fost fi­ul Ba­bei Do­chia și este aso­ciat cu iu­bi­rea, ti­ne­rețea, ve­se­lia. Fe­te­le din sa­te adu­nau flori pe dealuri, apoi băi­eții aler­gau du­pă ele pentru a le fu­ra un să­rut. În acea zi nu le era îngă­du­it băr­bați­lor să su­pe­re fe­mei­le, ti­ne­rii le­gau frății de cru­ce, fe­te­le adu­nau ză­pa­dă și se spă­lau cu ea pe față pentru a fi fru­moa­se ori fă­ce­au vră­ji de dra­gos­te, se ți­neau ho­re. În ace­as­tă zi, în mul­te pă­rți ale ță­rii se zi­ce că pă­să­ri­le își aleg pe­re­chea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.