Dra­gă Practic,

Practic Idei - - CITITORII MĂ INSPIRĂ - Ca­tița Pe­tro­vici, com. Svi­nița, jud. Me­he­di­nți

Ai împli­nit cea mai fru­moa­să vârstă, ai de­venit, împreu­nă cu noi, ci­ti­to­rii tăi fi­de­li, ma­jo­ră. De ace­ea eu îți urez încă o da­tă „La mu­lți ani!”

Din anul 2000, de 17 ani, sunt abo­na­tă la am­be­le re­vis­te Prac­ti­ce, pe ca­re le ci­tesc cu drag și bu­cu­rie. Fi­e­ca­re mă învață câte ce­va, din fi­e­ca­re aflu lu­cruri noi, uti­le și încerc să le aplic în casă, în bu­că­tă­rie și în viața mea.

De-a lun­gul tim­pu­lui v-am tri­mis mul­te scri­sori în ca­re v-am re­la­tat des­pre mi­nu­na­te­le lo­curi pe ca­re le-am vi­zi­tat, des­pre oa­meni, obi­cei­uri și tra­diții păs­tra­te cu sfi­nțe­nie. V-am scris și des­pre ca­sa mea, gră­di­na mea cu smo­chini, cur­tea mea cu flori, piv­nița mea ve­che ca­re astă­zi este o bu­că­tă­rie fru­moa­să de va­ră. V-am scris des­pre Toșa, cățe­lușul meu drag. Avea atunci doar trei-pa­tru luni, acum are aproa­pe doi ani, este cu­min­te, fru­mos și cre­din­ci­os. Vă voi mai tri­mi­te fo­to­gra­fii cu el, să-l ve­deți cum ne întâmpi­nă di­mi­neața: se ri­di­că în do­uă lă­buțe și aplau­dă de bu­cu­rie.

Vă do­resc din tot su­fle­tul meu să ră­mâneți la fel de buni, la fel de apro­piați și de pri­e­teni cu cei ca­re vă res­pec­tă, vă sunt aproa­pe și vă iu­besc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.