Mar­co­ta­jul ae­rian

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - ✍ Ni­co­lae Cris­tea, Con­sta­nța

Dra­gă redacție, Înmu­lți­rea plan­te­lor de apartament prin­tr-o me­to­dă ușoa­ră, cu re­zul­ta­te 100%, chiar și în con­diții de iar­nă (când în ge­ne­ral dez­vol­ta­rea plan­te­lor este in­hi­ba­tă de frig) este mar­co­ta­jul ae­rian. Aces­ta se exe­cu­tă cu re­zul­ta­te bu­ne în con­diții de se­ră, so­la­rii încăl­zi­te sau apartament cu tem­pe­ra­turi de 18-24 gra­de Cel­si­us, fă­ră os­ci­lații mari. Spe­ci­i­le po­tri­vi­te

Ia­tă plantele de apartament ce se pre­te­a­ză a fi înmu­lți­te prin mar­co­taj ae­rian:

✿ Fi­cus elas­ti­ca for­ma va­ri­e­ga­ta au­rea, sti­pu­la­ta și sti­pu­la­ta au­rea ✿ Di­ef­fen­ba­chia

✿ Dra­ca­e­na dra­co și au­rea

✿ Yuc­ca glau­ca de apartament ✿ Rho­do­den­dron

✿ Da­fin (Lau­rus)

✿ La­van­du­la (ca­re are do­uă me­to­de de înmu­lți­re: prin mar­co­taj ae­rian, dar și prin sim­pla mușu­roi­re a plan­tei)

✿ Orhi­dee

✿ Hor­ten­si­i­le de se­ră; se înmu­lțesc prin des­pă­rți­rea de tu­fe și prin mar­co­taj ae­rian ✿ Fu­chsia

✿ Lan­ta­na (cu flori bi­co­lo­re)

✿ Le­an­dru (Ne­ri­um ole­an­der) ✿ Sun­da­vil­le cu toți hi­bri­zii de­ri­vați; Man­de­vil­la sau ia­so­mie de Chi­le

✿ Lă­mâi

✿ Fi­lo­den­dron (Mon­ste­ra)

Teh­ni­ca mar­co­ta­ju­lui ae­rian

Este bi­ne să se­lec­tăm pentru înmu­lți­re plan­te de apartament cu o tul­pi­nă bi­ne con­tu­ra­tă; se ale­ge o ra­mu­ră bi­ne dez­vol­ta­tă, tână­ră (până într-un an), se înde­păr­te­a­ză frun­ze­le (se de­gar­ni­sește) pe o po­rți­u­ne de 20-25 cm. Pe acea po­rți­u­ne de­gar­ni­si­tă de frun­ze se cau­tă un nod pro­e­mi­nent și sub nod, la 2-3 mm, se exe­cu­tă o in­ci­zie și se des­pi­că ra­mu­ra, dar nu com­plet. Une­ori se înlă­tu­ră puțin din coa­jă pentru a fo­rța plan­ta să emi­tă ră­dă­cini în cău­ta­re de apă. Ca să nu se închi­dă in­ci­zia (da­că nu se eli­mi­nă din coa­jă sau o bu­căți­că se­cți­o­na­tă) se poa­te pu­ne o pia­tră foar­te mi­că. În acea des­pi­că­tu­ră se in­tro­du­ce praf de căr­bu­ne ca an­ti­sep­tic sau sti­mu­len­te ca Ra­dis­tim, Clo­nex, Ato­nik. Pentru a asi­gu­ra ver­ti­ca­li­ta­tea ra­mu­rii, ne aju­tăm cu o ate­lă din sârmă sau un bețișor su­bți­re, apoi exe­cu­tăm un ma­nșon pe po­rți­u­nea tăia­tă, din plas­tic, (ne­gru, de pre­fe­ri­nță) în ca­re in­tro­du­cem ames­tec de sphag­num (mușchi de pă­du­re), tur­bă fi­broa­să și per­lit. Se le­a­gă ma­nșo­nul la ba­ză cu sfoa­ră nu prea ta­re și în par­tea de sus se le­a­gă mai slab, tot cu sfoa­ra, lă­sând un mic rost pe un­de se va uda ames­te­cul din ma­nșon și pentru ob­ser­vația din lu­nă în lu­nă. Ca să uzi mai ușor, poți fo­lo­si o se­rin­gă fă­ră ac. Când ob­ser­văm că s-au de­cla­nșat ră­dă­cini de cel puțin 5 cm, se de­tașe­a­ză lăs­ta­rul înră­dă­ci­nat cu o foar­fe­că bi­ne as­cuți­tă și se plan­te­a­ză într-un ghi­veci. La înce­put ghi­ve­ci­ul ce va avea 15-20 cm la gu­ră, se ți­ne la căl­du­ra ca­me­rei și se udă rați­o­nal; în con­diții de va­ră se poa­te mu­ta afa­ră. Ace­as­tă me­to­dă de înmu­lți­re a plan­te­lor te aju­tă să obții pu­i­eți cu toa­te ca­rac­te­ris­ti­ci­le plan­tei-ma­mă și to­tul se întâmplă mult mai re­pe­de de­cât în ca­zul se­mi­nțe­lor. De reținut că exis­tă și mar­co­ta­jul la sol (trei ti­puri: sim­plu, prin mușu­roi­re și chi­ne­zesc), ce pre­su­pu­ne în prin­ci­piu aple­ca­rea unei ra­muri și fi­xa­rea în sol cu aju­to­rul unor cârli­ge, vârful ră­mânând afa­ră. Spre de­o­se­bi­re de mar­co­ta­jul la sol, cel ae­rian este in­di­cat în ca­zul plan­te­lor cu ra­muri ri­gi­de, ca­re nu pot fi aple­ca­te ușor. Sper că am venit în aju­to­rul ce­lor ca­re au în se­re, so­la­rii sau în casă plan­te de apartament. Ba­zați-vă pe ace­as­tă me­to­dă de înmu­lți­re, în spe­cial pentru flo­ri­le va­lo­roa­se. Voi re­ve­ni cu de­ta­lii des­pre ace­as­tă me­to­dă și la plan­te din flo­ra spon­ta­nă (arbuști, po­mi or­na­men­ta­li și fruc­ti­feri). Mult suc­ces!

În par­tea su­pe­ri­oa­ră a ma­nșo­nu­lui se la­să o des­chi­de­re pentru uda­re.

Ia­so­mia de Chi­le se înmu­lțește prin mar­co­taj ae­rian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.