Tai­ne­le se­mă­na­tu­lui

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - @ Cor­ne­lia Tu­do­sie, loc. Sânan­drei, jud. Ti­miş

Dra­gă redacție, Aștep­tând cu ne­răb­da­re so­si­rea pri­mă­ve­rii, mu­lți din­tre noi răs­foi­esc di­fe­ri­te ca­ta­loa­ge cu se­mi­nțe, plă­nu­ind gră­di­na per­fec­tă. Deși afa­ră este re­ce și poa­te chiar nin­ge, sfârși­tul ier­nii este pe­ri­oa­da când tre­bu­ie să ne gândim la pri­mă­va­ră și la se­mă­nă­tu­ri­le de se­zon.

Pri­mă­va­ra este aproa­pe și mu­lți din­tre noi încep să pu­nă se­mi­nțe pentru a obți­ne di­fe­ri­te plan­te. În ge­ne­ral se­mi­nțe­le achi­ziți­o­na­te din rai­oa­ne­le ma­ri­lor ma­ga­zi­ne ger­mi­nea­ză în tim­pul me­nți­o­nat pe am­ba­laj. Dar este po­si­bil să ai și sur­pri­ze ne­plă­cu­te, de ace­ea bi­ne este să ale­gi se­mi­nțe de ca­li­ta­te, de la pro­du­că­tori spe­cia­li­zați, sau să-ți faci o re­zer­vă din pro­du­cția pro­prie de plan­te. Ori­cum, tre­bu­ie să pre­gă­tești ce­va mai mul­te se­mi­nțe de­cât nor­ma in­di­ca­tă, pentru că nu toa­te vor ră­sări și este bi­ne să ai de re­zer­vă, pentru a com­ple­ta go­lu­ri­le. Pre­gă­tește cu gri­jă ames­te­cul de pă­mânt și va­se­le pe ca­re le vei fo­lo­si, fie ele ghi­ve­ce, ră­sad­nițe, jar­di­ni­e­re. Aces­tea tre­bu­ie cu­răța­te și de­zin­fec­ta­te în pre­a­la­bil. Se­mi­nțe­le mici se pre­sa­ră (even­tual ames­te­ca­te cu ni­sip, să nu fie prea de­se) în strat foar­te su­bți­re, pe când la ce­le mai mari se

la­să 2-3 cm între ele. Reți­ne că da­că sunt înghe­su­i­te se vor stânjeni și va tre­bui să le ră­rești. În ca­zul anu­mi­tor spe­cii, se­mi­nțe­le au coa­jă foar­te groa­să și ră­sar greu da­că nu sunt pu­se la înmu­iat înain­te de se­mă­nat sau nu li se de­te­ri­o­re­a­ză me­ca­nic coa­ja, puțin. Pentru o ger­mi­na­re si­gu­ră, înmoaie se­mi­nțe­le în apa în ca­re ai pus per­man­ga­nat de po­ta­siu (1%), sti­mu­la­tor de ger­mi­na­re Bi­o­hu­mus­sol, Ato­nik, Sprin­te­ne, Ke­ra­mi­nK ori Alga Spe­cial. De ce­va timp am aflat că și apa oxi­ge­na­tă (pe­ro­xid de hi­dro­gen) are efect be­ne­fic asu­pra plan­te­lor, de exem­plu se­mi­nțe­le ți­nu­te 3-4 ore într-o so­luție de apă dis­ti­la­tă cu pe­ro­xid ger­mi­nea­ză mai bi­ne. So­luția se mai poa­te fo­lo­si pe frun­ze pentru a înde­păr­ta dău­nă­to­rii și ca îngrășă­mânt pentru ră­sad, având și ca­li­ta­tea de a împi­e­di­ca pu­tre­zi­rea ră­dă­ci­ni­lor ca­re au prea mul­tă umi­di­ta­te. Se poa­te ad­mi­nis­tra tu­tu­ror plan­te­lor în apa de udat.

Re­venind la se­mă­nat, gro­si­mea stra­tu­lui de pă­mânt cu ca­re se aco­pe­ră se­mi­nțe­le se sta­bi­lește în fun­cție de mă­ri­mea aces­to­ra: puțin mai ma­re de­cât dia­me­trul lor. Alt­fel fie se vor us­ca, fie vor ră­sări mult mai târziu. Du­pă ce ai se­mă­nat, este important să uzi pă­mântul. Vei uda din nou, când este ne­ce­sar, me­reu cu un jet foar­te fin, ca să nu dis­loci se­mi­nțe­le și ul­te­ri­or plăn­tuțe­le. Ai gri­jă ca apa să fie la tem­pe­ra­tu­ra ră­sad­niței. Am­pla­se­a­ză întot­de­au­na va­se­le în drep­tul unei fe­res­tre, într-un loc un­de plantele să be­ne­fi­ci­e­ze de lu­mi­nă din plin, dar să nu fie atin­se de soa­re ori cu­rent.

Da­că le îngri­jești co­rect, le uzi și ae­ri­sești ră­sad­nița ri­di­când ca­pa­cul pe­ri­o­dic, mi­ci­le plan­te se vor dez­vol­ta bi­ne. Mult suc­ces!

Între se­mi­nțe­le mai mari la­să o dis­ta­nță de câți­va cen­ti­me­tri.

Da­că îngri­jești co­rect ră­sa­du­ri­le, du­pă do­uă-trei luni de la se­mă­nat le poți mu­ta în va­se in­di­vi­dua­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.