Ga­no­der­ma lu­ci­dum și efec­tul ei me­di­ci­nal

Practic Idei - - SPECIALIST - @ dr. ing. Ioa­na Tu­dor, Bu­cu­rești

Dra­gă ci­ti­to­ru­le,

Cu toții ne do­rim să fim sănătoși, ti­neri și în pu­te­re, iar pentru ace­as­ta se pa­re că de ma­re aju­tor sunt și une­le su­pli­men­te ali­men­ta­re, pre­cum ce­le pe ba­ză de Ga­no­der­ma. Des­pre efec­te­le te­ra­peu­ti­ce ale aces­tei ci­u­perci ne-a vor­bit doam­na dr. ing. Ioa­na Tu­dor din Bu­cu­rești. De un­de pro­vi­ne și de când a înce­put să fie fo­lo­si­tă în scop te­ra­peu­tic ace­as­tă ci­u­per­că?

În Chi­na și Ja­po­nia, Ga­no­der­ma este un sim­bol al să­nă­tății, no­ro­cu­lui și ne­mu­ri­rii. De­nu­mi­rea ei po­pu­la­ră este în ța­ra noas­tră „lin­gu­rița zânei”, nu­me­le ja­po­nez - reis­hi sau man­ne­ta­ke - înse­am­nă ci­u­per­ca ne­mu­ri­rii, iar nu­me­le chi­ne­zesc - Ling Qi, Ling Zhi sau Ling Chih (ci­u­per­ca spi­ri­tu­lui) înse­am­nă plan­ta ti­ne­reții. Este re­col­ta­tă din pă­duri, de 4000 de ani în Chi­na și Ja­po­nia, fi­ind un sim­bol al să­nă­tații, no­ro­cu­lui și ne­mu­ri­rii. Ci­u­per­ci­le erau in­ter­zi­se po­pu­lați­ei de rând, erau apa­na­jul cla­se­lor su­pe­ri­oa­re, de ace­ea cei ce le re­col­tau erau plă­tiți în aur, iar ce­lor ce le fo­lo­se­au și erau pri­nși li se tăia o mână. În te­ra­pie se fo­lo­sește Ga­no­der­ma roșie, ca­re are un gust amar atât de pu­ter­nic, încât este im­po­si­bil de ac­cep­tat în ali­men­tație. Se re­col­te­a­ză în sta­di­ul de ti­ne­rețe și are un gust mai puțin amar, dar și ca­li­tăți me­di­ci­na­le in­com­pa­ra­bil mai sla­be.

Chi­ne­zii con­si­de­rau că Ga­no­der­ma este „Re­ge­le mi­ra­cu­los al plan­te­lor”. Era cău­ta­tă pentru pro­pri­e­tăți­le sa­le me­di­ci­na­le ce îmbu­nă­tățe­au ca­pa­ci­ta­tea or­ga­nis­mu­lui de a se au­to­vin­de­ca.

Câte spe­cii sunt cu­nos­cu­te?

Exis­tă apro­xi­ma­tiv 2.500 de spe­cii de Ga­no­der­ma în lu­me, iar nu­mă­rul aces­to­ra creş­te pe mă­su­ră ce oa­me­nii de şti­i­nță des­co­pe­ră alte­le noi. Din 200 de spe­cii de Ga­no­der­ma stu­dia­te, doar şa­se au o ma­re va­loa­re te­ra­peu­ti­că, aces­tea având cu­loa­rea ro­şie, nea­gră, al­bă, mov, gal­be­nă şi al­bas­tră şi for­mă de crei­er, plă­mân, ini­mă, fi­cat, pan­cre­as şi ri­ni­chi. Cea ro­şie este de cea mai bu­nă ca­li­ta­te şi cea mai stu­dia­tă. Ga­no­der­ma lu­ci­dum este cea mai fru­moa­să ci­u­per­că din lu­me. Când este tână­ră, are o nua­nță de ro­şu chi­ne­zesc, gal­ben des­chis şi alb. Mai târziu dis­par nua­nțe­le de alb şi gal­ben şi se tran­sfor­mă în ro­şu închis spre ma­ro.

Cum acți­o­nea­ză asu­pra or­ga­nis­mu­lui?

Ea con­ţi­ne mai mult de 200 de ele­men­te ac­ti­ve, iar fo­lo­si­rea ei nu pro­voa­că efec­te ne­ga­ti­ve. Ce­le mai mul­te bo­li cro­ni­ce şi acu­te au drept cau­ză, pe lângă stre­sul co­ti­dian, de­ze­chi­li­brul de­ter­mi­nat de acu­mu­la­rea de to­xi­ne şi di­zar­mo­nia din­tre fun­cți­i­le or­ga­nis­mu­lui. Ga­no­der­ma are ca­pa­ci­ta­tea de a des­co­peri bo­li­le as­cun­se în or­ga­nism. Ea nu le vin­de­că, dar poa­te aju­ta la re­e­chi­li­bra­rea or­ga­nis­mu­lui nos­tru şi la îmbu­nă­tăți­rea imu­ni­tății, deci împo­tri­va bo­lii. Astfel, cor­pul pri­meş­te per­mi­si­u­nea de a de­ve­ni cel mai bun doc­tor al si­e­şi. Prin­tre mul­te­le ca­li­tăți ale aces­tei ci­u­perci amin­tesc: pu­ri­fi­ca­rea sânge­lui, cu­răța­rea to­xi­ne­lor, re­gla­rea fun­cți­i­lor or­ga­nis­mu­lui, re­gla­rea imu­ni­tății şi a di­ges­ti­ei, re­fa­ce­rea com­po­nen­te­lor ADN, sta­bi­li­za­rea ten­si­u­nii san­gvi­ne, de­to­xi­fi­e­re, cu­răța­rea co­lo­nu­lui, pro­te­ja­rea fi­ca­tu­lui, întă­ri­rea ini­mii, creş­te­rea ape­ti­tu­lui, me­nți­ne­rea unei stări bu­ne de să­nă­ta­te şi păs­tra­rea ti­ne­reții. Ci­u­per­ci­le co­nțin pes­te 400 de ele­men­te ac­ti­ve din­tre ca­re 29 de tri­ter­pe­noi­de în spori, 154 an­ti­o­xi­da­nți, 110 amo­nia­ci­zi, să­ruri mi­ne­ra­le in­clu­siv ger­ma­niu, iar uti­li­za­rea lor nu pro­voa­că efec­te ne­ga­ti­ve. Po­li­za­ha­ri­de­le şi ger­ma­ni­ul or­ga­nic îmbu­nă­tățesc ca­pa­ci­ta­tea na­tu­ra­lă de vin­de­ca­re a or­ga­nis­mu­lui şi for­ti­fi­că sis­te­mul imu­ni­tar. Ele au pro­pri­e­tăți an­ti­tu­mo­ra­le, împi­e­di­când de­ge­ne­ra­rea or­ga­ne­lor in­ter­ne şi întă­rind ce­lu­le­le din țe­su­turi. Aces­te ele­men­te de­ter­mi­nă creş­te­rea ni­ve­lu­lui de oxi­gen din sânge şi fa­ci­li­te­a­ză eli­mi­na­rea ce­lu­le­lor moar­te şi a to­xi­ne­lor so­lu­bi­le în apă. Ade­no­zi­na împi­e­di­că for­ma­rea de che­a­guri în sânge, am­pli­fi­că cir­cu­lația san­gvi­nă, sca­de ni­ve­lul de co­les­te­rol, re­du­ce li­pi­de­le, îmbu­nă­tățeş­te fun­cți­o­na­rea cor­te­xu­lui şi a glan­de­lor in­ter­ne, de­ter­mi­nând me­nți­ne­rea echi­li­bru­lui en­do­crin, re­gle­a­ză me­ta­bo­lis­mul, adu­ce sta­rea de ti­ne­rețe şi de ener­gie în corp şi

me­nți­ne echi­li­brul pH-ului din sânge. Ade­no­zi­na întă­reş­te sis­te­mul di­ges­tiv, re­du­ce co­les­te­ro­lul. Tri­ter­pe­noi­de­le for­ti­fi­că sis­te­mul di­ges­tiv şi con­stru­i­esc pro­te­cția împo­tri­va aler­gi­i­lor cau­za­te de an­ti­ge­ne. Re­du­ce co­les­te­ro­lul şi co­nți­nu­tul de sub­sta­nțe gra­se, ac­ti­ve­a­ză nu­cle­e­le ce­lu­le­lor. Reis­hi poa­te fi fo­lo­si­tă sub for­mă de si­rop, su­pă, ce­ai, tinc­tu­ră, ta­ble­te şi in­je­cții. Spo­rii de Ga­no­der­ma lu­ci­dum sunt ca­ta­lo­gați drept cel mai pu­ter­nic me­di­ca­ment din plan­te, din lu­me.

Cum se ad­mi­nis­tre­a­ză „lin­gu­rița zânei”?

Toa­te per­soa­ne­le pot con­su­ma „lin­gu­rița zânei”, de la co­pi­ii ce au de­pă­şit vârsta de 10 ani, până la adu­lți, bă­trâni sau fe­mei însăr­ci­na­te. Con­su­mul glo­bal de Ga­no­der­ma lu­ci­dum este ma­re, cu un nu­măr în creş­te­re de pro­du­se bre­ve­ta­te şi dis­po­ni­bi­le co­mer­cial ca su­pli­men­te ali­men­ta­re. Aces­tea in­clud ex­trac­te şi com­po­nen­te­le izo­la­te în for­mu­lări di­fe­ri­te, ca­re sunt co­mer­cia­li­za­te pes­te tot în lu­me, sub for­mă de cap­su­le, cre­me, to­ni­ce de păr şi si­ro­puri. Pentru ce­ai du­pă me­to­da tra­diți­o­na­lă chi­ne­ze­as­că, fe­li­i­le de reis­hi us­ca­te pot fi înmu­ia­te pes­te noap­te în apă, apoi fi­er­te (în apă) timp de 5-10 mi­nu­te. Se stre­coa­ră şi se bea li­chi­dul. Gus­tul amar poa­te fi de­pă­şit prin adău­ga­rea de mi­e­re sau suc de fruc­te. Ce­ai­ul poa­te fi păs­trat în fri­gi­der 3-4 zi­le şi ser­vit cald sau re­ce. Nu uti­li­zați un vas din alu­mi­niu la pre­gă­ti­re. Usca­rea ci­u­per­ci­lor se fa­ce sub for­mă de fâşii su­bțiri, cu­răța­te în pre­a­la­bil, într-un loc us­cat, la cu­re­nți de aer, dar nu di­rect la soa­re. Se poa­te şi în cup­to­rul ara­ga­zu­lui, dar cu fla­că­ra stin­să sau la 40-45 gra­de Cel­si­us, până când, la ră­su­ci­rea unui frag­ment pe de­get, aces­ta să poc­neas­că. Se păs­tre­a­ză în bor­ca­ne de sti­clă în loc us­cat, ae­ri­sit. Se re­co­man­dă con­su­mul de reis­hi di­mi­neața, pe sto­ma­cul gol, cu mul­tă apă. Con­su­mul împreu­nă cu vi­ta­mi­na C este ide­al. Pu­dra de reis­hi se poa­te adău­ga şi în bău­turi (su­curi, smoot­hie-uri) şi mâncă­ruri. Reis­hi nu sunt to­xi­ce şi pot fi fo­lo­si­te în si­gu­ra­nță de ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor. Când nu sunt uti­li­za­te co­res­pun­ză­tor, pot pro­vo­ca une­le efec­te se­cun­da­re: us­că­ci­u­ne a gu­rii şi a gâtu­lui, de­ran­ja­rea sto­ma­cu­lui sau sânge­rări na­za­le. Se con­si­de­ră că Ga­no­der­ma creş­te lon­ge­vi­ta­tea, re­du­ce obo­se­a­la men­ta­lă şi fi­zi­că, me­nți­ne vi­ta­li­ta­tea or­ga­nis­mu­lui, su­sți­ne şi mo­du­le­a­ză sis­te­mul imu­ni­tar şi îmbu­nă­tățeş­te per­for­ma­nțe­le or­ga­nis­mu­lui.

Pentru de­ta­lii, că­rți de spe­cia­li­ta­te, teh­no­lo­gii de cul­tu­ră ori curs de ci­u­per­car ates­tat su­nați la 0745.420.536 sau scri­eți-mi pe e-mail: tu­do­ri­oa­[email protected] Voi re­ve­ni cu teh­no­lo­gia de cul­ti­va­re la Ga­no­der­ma lu­ci­dum. Nu­mai bi­ne!

Pentru ce­le mai bu­ne re­zul­ta­te, con­su­mă reis­hi di­mi­neața, pe sto­ma­cul gol.

Ga­no­der­ma lu­ci­dum chiar se­a­mă­nă cu o lin­gu­riță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.