Oly, un me­tis ado­ra­bil

Practic Idei - - IUBIM ANIMALELE - @ Vi­o­ri­ca Axin­te, com. Pă­rău, jud. Brașov Oly este blând, ju­căuș și a învățat di­ver­se co­men­zi.

Dra­gă redacție, Am ci­tit mul­te ar­ti­co­le din re­vis­tă des­pre di­ver­se ra­se pu­re de câini, dar eu aș vrea să vă po­ves­tesc des­pre un câi­ne me­tis obți­nut din încru­cișa­rea a do­uă ra­se: bi­chon mal­tez și ca­niș.

Fi­i­ca și gi­ne­re­le meu au cum­pă­rat un pui de cățel, bi­chon mal­tez, cel puțin așa li s-a spus, ca ani­mal de com­pa­nie. Nu­mai că, atunci când a fost dus la me­di­cul ve­te­ri­nar mi­cul pa­tru­ped, li s-a spus că este un me­tis din­tre un bi­chon și un ca­niș. Oly este mas­cul și are ca­rac­te­ris­ti­ci­le am­be­lor ra­se. De la ra­sa ca­niș are tru­pul ro­bust, pro­po­rți­o­nat, lun­gi­mea de­pășind înă­lți­mea, na­sul ne­gru, ochii de cu­loa­re închi­să, ure­chi­le lun­gi, atârnând de-a lun­gul obra­ji­lor, mai la­te la ba­ză și ro­tun­ji­te la mar­gini. Bla­na este de cu­loa­re al­bă și bu­cla­tă. A cres­cut până la înă­lți­mea de 40 cm și are o greu­ta­te de 15 kg, deci este un ca­niș de ta­lie mij­lo­cie. Com­por­ta­men­tul este clar de bi­chon mal­tez, este blând și ju­căuș, a învățat ușor co­men­zi sim­ple: dă sa­lut, fa­ce pe „mor­tul”, la­tră la co­man­dă, se târăște, sa­re pes­te scau­ne și mul­te alte­le. La înce­put, toa­te aces­tea le-a fă­cut pentru mici re­com­pen­se, apoi nu­mai de plă­ce­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.