Un mu­zeu fru­mos

Practic Idei - - CĂLĂTORIM - @ Ro­bert Co­des­cu, Ploi­ești, jud. Pra­ho­va

Dra­gi ci­ti­tori, V-ați între­bat ca­re este cel mai fru­mos mu­zeu de la noi din ța­ră? Eu am că­lă­to­rit frec­vent, dar cel mai mult mi-a plă­cut în orașul Dra­go­mi­rești, la Mu­zeul Ță­răn­cii Ro­mâne din Ma­ra­mu­reș. Me­ri­tă vi­zi­tat acum, în anul Cen­te­na­ru­lui.

Înfi­i­nțat în anul 2001, Mu­zeul Ță­răn­cii Ro­mâne din Ma­ra­mu­reș se do­rește a fi un oma­giu adus fe­meii mo­roșe­ne pentru ro­lul pe ca­re îl are în so­ci­e­ta­te și fa­mi­lie, fi­ind un stâlp de ba­ză în păs­tra­rea cre­di­nței, tra­diți­i­lor, por­tu­lui po­pu­lar și a obi­cei­u­ri­lor tra­diți­o­na­le. Poar­ta de in­tra­re în mu­zeu este foar­te înal­tă, re­a­li­za­tă în stil tra­diți­o­nal, cu mo­de­le­le de cerc și li­nii drep­te, de par­că ar fi împle­ti­te, pe ca­re le vei ve­dea încrus­ta­te pe toa­te po­rți­le, gar­du­ri­le și ca­se­le din zo­na Ma­ra­mu­reșu­lui. Are trei ta­blo­uri sculp­ta­te în lemn, unul re­pre­zen­tând lu­poai­ca cu Ro­mu­lus și Re­mus, unul cu fe­mei la bo­tez, iar ce­lă­lalt cu Ho­rea, Cloșca și Crișan. Clă­di­rea mu­zeu­lui este din pia­tră, lemn și chir­pici. Ca să in­tri în ea treci prin­tr-o mi­că ve­ran­dă, nu­mi­tă „șa­tră”, du­pă ca­re ni­me­rești într-un mic hol un­de pe stânga este o că­ma­ră, iar pe dre­ap­ta, pe o ușă, se in­tră în ca­me­ra prin­ci­pa­lă a ca­sei. Pe­reții ho­lu­lui sunt împo­do­biți cu măști uti­li­za­te de co­lin­dă­tori iar­na și mai mul­te pâini și pro­du­se de pa­ni­fi­cație de for­me di­fe­ri­te. În ca­me­ră este cup­to­rul din pia­tră ten­cu­it cu pă­mânt. Într-o par­te a cup­to­ru­lui, aco­pe­ri­tă cu pă­turi groa­se de lână, dor­me­au co­pi­ii mai mă­ri­cei și mâțe­le ca­sei. Ală­turi este pa­tul pă­ri­nți­lor și al su­ga­ru­lui din fa­mi­lie.

În cur­tea mu­zeu­lui se află o cru­ce din lemn fru­mos sculp­ta­tă, re­pre­zen­tându-l pe Ii­sus răs­tig­nit. Doam­na mu­ze­o­graf (găz­doaia) Ma­ria Zu­bașni­cu îți răs­pun­de la ori­ce între­ba­re des­pre obi­ec­te­le ex­pu­se și tra­diți­i­le le­ga­te de aces­tea, in­clu­siv des­pre „co­pa­cul cu oa­le” ca­re ară­ta sta­rea de bo­găție a fa­mi­li­ei, cât și sta­tu­tul ma­ri­tal al fe­tei din fa­mi­lie. În ve­ci­nă­tăți: Mă­năs­ti­rea Bârsa­na, Băi­le Bo­rșa, stați­u­nea Ocna-Șu­ga­tag, Mă­năs­ti­rea Moi­sei sau Si­ghe­tu Mar­mați­ei.

Clă­di­rea, o casă ve­che din 1772, a apa­rți­nut Ile­nei Chiș, ca­re a do­rit ca ace­as­ta să de­vi­nă mu­zeu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.