Mo­ti­ve de bu­cu­rie

Practic Idei - - DIN SUMAR - Mo­ni­ca Vi­e­ri­ciu

Du­pă o iar­nă ca­pri­ci­oa­să, cu tem­pe­ra­turi ex­trem de ri­di­ca­te, ca­re abia în ul­ti­ma săp­tă­mână de dom­nie și-a ară­tat ade­vă­ra­ta față, ne pre­gă­tim să întâmpi­năm pri­mă­va­ra, pe ca­re o săr­bă­to­rim cu drag și mă­rțișoa­re de tot fe­lul. De acum între­a­ga na­tu­ră se tre­zește la viață și înce­pe să se înnoias­că. Așa că ne-am gândit să fim și noi în ton cu ea, să ne scu­tu­răm de praf și să ne luăm veșmin­te noi. Dar nu pentru aco­pe­rit tru­pul, ci pentru a „îmbră­ca” gându­ri­le pe ca­re ni le împăr­tășiți. Pe scurt, am cău­tat o no­uă for­mă de pre­zen­ta­re pentru ar­ti­co­le, o va­rian­tă mai ve­se­lă, pli­nă de cu­loa­re și pros­peți­me. Ne-am do­rit ca ace­as­tă re­vis­tă iu­bi­tă să păs­tre­ze sfa­tu­ri­le prac­ti­ce ca­re au con­sa­crat-o, dar să fie mai ușor de ci­tit, mai plă­cu­tă din punct de ve­de­re vi­zual și nu nu­mai. Da­că am reușit sau nu, ace­as­ta doar voi, ci­ti­to­rii noștri fi­de­li, pu­teți de­ci­de, așa că aștep­tăm cu drag im­pre­si­i­le voas­tre.

Și pentru că ne mai des­part doar câte­va săp­tă­mâni până la sfin­te­le săr­bă­tori de Paște (ce vor avea loc anul aces­ta pe 8 apri­lie pentru crești­nii or­to­do­cși), când sunt foar­te mul­te pre­gă­tiri de fă­cut, avem și o ves­te bu­nă: s-a înce­put de­mer­sul le­gis­la­tiv pentru sta­bi­li­rea unei noi zi­le li­be­re. Se­na­tul a vo­tat ca Vi­ne­rea Ma­re (ul­ti­ma zi de vi­neri de di­nain­tea Paște­lui) să fie de­cla­ra­tă săr­bă­toa­re le­ga­lă ofi­cia­lă și ne­lu­cră­toa­re. Așa­dar, avem mo­ti­ve de bu­cu­rie! Pri­mă­va­ră cu soa­re în su­flet să aveți!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.