To­că­to­rul din lemn

Practic Idei - - BRICOLĂM - ✍ Car­men Pan­fi­loiu, sat Croici, com. Mă­tă­sari, jud. Gorj

Cum în ori­ce bu­că­tă­rie este de ma­re fo­los un to­că­tor de lemn, te învăț cum să re­a­li­ze­zi unul. Se poa­te do­ve­di util și în alte ope­rați­uni din gos­po­dă­rie, așa că este bi­ne să ale­gi un mo­del mai re­zis­tent. Pri­mul pas ar fi ale­ge­rea lem­nu­lui. Poa­te fi fag, ci­reș, păr, ju­gas­tru sau ori­ce lemn din ese­nță mai ta­re. Din tei, brad le poți fa­ce, dar nu se pot uti­li­za atât de bi­ne, sau, mai bi­ne zis, se de­te­ri­o­re­a­ză mai re­pe­de; apa le dis­tru­ge, nu poți to­ca oa­se foar­te mari, fi­in­dcă riști să le spar­gi. Un alt exem­plu ne­ga­tiv ar fi lem­nul de nuc. Eu am ob­ser­vat că nu este foar­te in­di­cat, ab­soar­be mi­ro­su­ri­le foar­te re­pe­de, ele ră­mânând mult timp înti­pă­ri­te în lemn. Deci nu îl re­co­mand.

IA­TĂ CUM SE PROCEDEAZĂ

Se taie lem­nul la di­men­si­u­nea do­ri­tă și se la­să la us­cat fi­e­ca­re bu­ca­tă, cu cât mai mult, cu atât mai bi­ne. Se fi­ni­se­a­ză la abri­ch pe toa­te pă­rți­le, se po­rți­o­nea­ză în di­men­si­u­ni­le și for­me­le do­ri­te, se de­cu­pe­a­ză cu un fe­răs­trău pen­du­lar sau cir­cu­lar elec­tric de mână. Apoi se șle­fu­i­ește și se fi­ni­se­a­ză. Ul­ti­ma re­a­li­za­re a soțu­lui meu, la ce­re­rea mea, este un to­că­tor sub for­mă de pa­ră, de ca­re este ex­trem de mândru. A lu­crat cu lemn de ju­gas­tru, cu o fi­bră spec­ta­cu­loa­să. Sper ca sfa­tu­ri­le me­le să fie de fo­los și să se gă­se­as­că ci­ti­tori dor­nici să încer­ce. Suc­ces!

Da­că vrei să fie si­gur, cu­răță bi­ne to­că­to­rul de lemn du­pă fi­e­ca­re uti­li­za­re și la­să-l să se usu­ce com­plet înain­te de a-l pu­ne în du­lap.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.