Mă­rțișoa­re, tra­diție și mi­ga­lă

Practic Idei - - SU­MAR - @ Co­ri­na Ma­ria Da­vid, loc. Mă­ne­ciu Ungu­reni, jud. Pra­ho­va

Mă­rțișoa­re, tra­diție

și mi­ga­lă

Din mi­ci­le bu­căți de pânză ră­ma­se de la ii­le lu­cra­te, au luat naște­re mă­rțișoa­re­le me­le, niște ii în mi­nia­tu­ră!

Am croit din res­tu­ri­le de ma­te­rial, ur­mând pașii ca la o ie ade­vă­ra­tă: do­uă drep­tun­ghi­uri mari și do­uă mici re­pre­zen­tând fața, spa­te­le res­pec­tiv mâne­cuțe­le. Fi­ind to­tul în mi­nia­tu­ră, se lu­cre­a­ză mai greu, tre­bu­ie ales un mo­del mai mă­runt ca să ai­bă loc. E bi­ne să cal­cu­lăm nu­mă­rul de „mus­cu­lițe” ale fi­e­că­rui mo­del. Du­pă ce sunt croi­te pi­e­se­le, se însăi­le­a­ză ti­vul și se fa­ce mo­de­lul gău­re­le­lor și mo­de­lul prin­ci­pal. Sub acest mo­del, la ba­ză, am cu­sut di­ver­se mo­de­le pe ori­zon­tal pen­tru a ac­cen­tua mo­de­lul prin­ci­pal. Când toa­te pi­e­se­le au fost ga­ta, a ur­mat asam­bla­rea lor. Cu mul­tă răb­da­re, ți­nând cont de îmbi­na­rea de la gât prin ca­re ul­te­ri­or va tre­ce șnu­rul, am încheiat mi­ca ie. Am bă­gat șnu­rul, am atașat ci­u­cu­rii la ur­mă, am cu­sut și par­tea de încreți­re de la ba­za gâtu­lui și ia a fost ga­ta. Le-am căl­cat, le-am am­ba­lat în fo­lii tran­spa­ren­te și le-am dă­ru­it. Vă do­resc o pri­mă­va­ră fru­moa­să!

Ca mo­del prin­ci­pal pe fețe­le blu­zițe­lor am ales găr­gă­rițe, tri­foi cu pa­tru foi, coșa­rul adu­că­tor de no­roc, pot­coa­ve și al­bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.