O pi­si­că răs­făța­tă

Practic Idei - - SU­MAR - ✍ Fă­ni­ca Doi­na Ța­nă, Brăi­la

O pi­si­că răs­făța­tă

Am adus-o aca­să, iar timp de o lu­nă și ce­va am hră­nit-o cu lap­te fo­lo­sind o pi­pe­tă. Am mers cu ea la ve­te­ri­nar, am de­pa­ra­zi­tat-o in­tern și ex­tern ime­diat cum s-a mai mă­rit. Acum mă­nâncă hra­nă us­ca­tă, la pli­cu­lețe și, cum es­te o dom­niță edu­ca­tă, își fa­ce ne­voi­le în li­ti­e­ră. Fa­ce mul­te pros­ti­oa­re, mai ales se­a­ra, când avem pro­gram de aler­gat, însă es­te așa de dră­gă­lașă încât mai me­reu îi iert poz­ne­le.

Fi­ind pof­ti­ci­oa­să, îi mai ofer și din ce mă­nânc eu, că tre­bu­ie să gus­te și ea. Pus­sy es­te foar­te alin­ta­tă, dar și ea mă răs­față la rândul ei cu dra­gos­tea și dră­gă­lășe­nia ei. Di­mi­neața se su­ie pes­te mi­ne în pat, se pu­ne lângă ure­chea mea și of­te­a­ză. Eu mă pre­fac că nu o aud și mă întorc pe par­tea ce­a­lal­tă, dar fi­ind o lup­tă­toa­re, nu se la­să, se mu­tă și ea, in­sis­tă și atunci mă apu­că râsul și mă joc cu ea. Atunci, bu­cu­roa­să, înce­pe să aler­ge sprin­te­nă prin toa­tă ca­sa.

Se­a­ra, pe Pus­sy o apu­că dra­gos­tea; se to­lă­nește lângă mi­ne, mă lin­ge pe mâini și pe nas și apoi înce­pe să toar­că. Are și un obi­cei prost: noap­tea pe la 4, când som­nul es­te cel mai dul­ce, o apu­că să se spe­le, se lin­ge și, ca să fie ta­câmul com­plet, își fa­ce și pe­di­chi­u­ra, tra­ge cu ghe­a­re­le de ce­a­rșaf, de pă­tu­ră. Până la ur­mă, mă scol, ner­voa­să că nu mă pot odihni. Ea stă pe co­vor și se ui­tă la mi­ne cu ochișo­rii ei mici, cu ju­că­ria ei pre­fe­ra­tă între lă­buțe. Mă pri­vește par­că ru­gându-mă să o iert și… ce să fac, o iert. O iau lângă mi­ne în pat cu ma­re dra­gos­te. Ani­ma­le­le pot fi niște pri­e­teni buni, mai de­vo­tați și mult mai apro­piați de noi de­cât se­me­nii noștri. Vă do­resc mul­tă să­nă­ta­te și aștept cât mai mu­le ar­ti­co­le in­te­re­san­te.

Pen­tru că pi­si­ci­lor le pla­ce să se joa­ce și să-și as­cu­tă ghe­a­re­le, asi­gu­ră și pro­te­ja­tei ta­le un spațiu spe­cial ame­na­jat, alt­fel per­de­le­le vor avea de su­fe­rit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.