Pro­te­je­a­ză-ți co­pi­lul în onli­ne!

Practic Idei - - SFATURI & INFO -

Co­pi­ii, cu­ri­oși și me­reu în cău­ta­rea aven­tu­rii, pot de­ve­ni o țin­tă ușo­ră pe in­ter­net. Sunt vul­ne­ra­bi­li în fața unor jo­curi ca­re-i pro­voa­că la acți­uni re­pro­ba­bi­le (încăl­cări ale le­gi­lor, au­to­mu­ti­lări), în fața unor si­te-uri ca­re au un co­nți­nut vi­o­lent sau por­no­gra­fic sau în fața hă­rțu­i­to­ri­lor din me­di­ul vir­tual. Înain­te să le ofe­rim mi­no­ri­lor ac­ce­sul la ta­ble­tă, la jo­curi, la un cont de rețea so­cia­lă, ar tre­bui să luăm mă­suri pentru pro­te­cția lor in­sta­lând pro­gra­me ca­re să blo­che­ze si­te-uri­le cu co­nți­nut ne­po­tri­vit, să ne anu­nțe și să ne per­mi­tă ur­mă­ri­rea ac­ti­vi­tății des­fășu­ra­te de co­pil în me­di­ul onli­ne. Une­le din ce­le mai po­pu­la­re ase­me­nea apli­cații sunt Qus­to­dio, Kas­per­sky Sa­fe Kids Re­vi­ew, Net Nan­ny Re­vi­ew, Sy­man­tec Nor­ton Fa­mi­ly Pre­mi­er. Expli­că-i pe cât po­si­bil ce­lui mic la ce pe­ri­co­le se poa­te ex­pu­ne și urmă­rește-i cu ate­nție com­par­ta­men­tul. Schim­ba­rea aces­tu­ia poa­te in­di­ca și o pro­ble­mă avu­tă în me­di­ul onli­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.