DIN RE­DA­CȚIE

Practic Idei - - SUMAR -

12 Cum vop­sești: sfaturi și tru­curi

Pen­tru a eco­no­mi­si timp, pro­cu­ră di­nain­te ma­te­ria­le­le ne­ce­sa­re și op­te­a­ză pen­tru vop­se­le cu us­ca­re ra­pi­dă (une­le, ca Dan­ke Email cu us­ca­re ra­pi­dă sau Co­lor We­e­kend Qu­ick Drying, se usu­că în 2 ore). Da­că ești sen­si­bil, ale­ge la­curi și vop­se­le fă­ră mi­ros, pre­cum Du­ra­ziv fă­ră mi­ros, Spor Aqua, Moo­re Sty­le, Oskar Aqua (email sau lac) etc.

Oda­tă cu so­si­rea zi­le­lor cal­de și înso­ri­te, sun­tem tot mai ten­tați să de­ma­răm di­ver­se lu­crări ca­re im­pli­că întreți­ne­rea ca­sei, una din­tre ce­le mai frec­ven­te fi­ind vop­si­tul. Și cum vop­se­aua poa­te schim­ba as­pec­tul mul­tor su­pra­fețe, de la to­cu­ri­le uși­lor și fe­res­tre­lor la chi­oșcul din gră­di­nă, de la po­rți, la gar­duri, bal­coa­ne și mo­bi­lă de tot fe­lul, îți ofe­rim câte­va sfaturi.

PRE­GĂ­TI­REA SUPRAFEȚELOR

Pen­tru a obți­ne un fi­ni­saj ne­ted și re­zis­tent, su­pra­fețe­le tre­bu­ie pre­gă­ti­te înain­te de vop­sit. Da­că pen­tru ce­le noi o des­pră­fu­i­re și o de­gre­sa­re (even­tual și o ușoa­ră șle­fu­i­re) sunt su­fi­ci­en­te, în ca­zul obi­ec­te­lor ca­re poar­tă de­ja mai mul­te stra­turi de vop­sea ve­che (ori lac ca­re se co­jește) es­te ne­ce­sa­ră înde­păr­ta­rea aces­to­ra. De­ca­pa­rea se poa­te fa­ce ter­mic, cu su­flan­ta de aer cald sau un ar­ză­tor cu fla­că­ră ca­re fa­ce vop­se­aua să se um­fle și să poa­tă fi ră­zu­i­tă cu șpa­clul. O altă

va­rian­tă es­te apli­ca­rea unor soluții chi­mi­ce ca­re se întind cu pen­su­la în strat gros și ca­re în 10-30 de mi­nu­te înmoaie stra­tul de lac ori vop­sea, ca­re se poa­te înde­păr­ta cu șpa­clul sau pe­ria de sârmă. Ul­te­ri­or su­pra­fața se clă­tește cu apă cu­ra­tă (cu un bu­re­te sau un apa­rat de cu­răța­re cu jet) și se la­să la us­cat înain­te de a fi vop­si­tă iar. Da­că e un strat foar­te gros de vop­sea de cu­rățat, poa­te fi ne­voie de do­uă in­ter­venții de de­ca­pa­re.

CÂND VOP­SEȘTI/LĂCUIEȘTI LEMN

In­di­fe­rent ce obi­ect din lemn ur­me­a­ză să pro­te­je­zi și să de­co­re­zi cu vop­sea ori lac (ușă, gard, le­a­găn, ba­lus­tra­dă etc.), întâi te asi­guri că nu a fost ata­cat de in­sec­te, îl șle­fu­i­ești pen­tru a ni­ve­la ori­ce as­pe­ri­ta­te, in­clu­siv alte stra­turi de vop­sea ve­che (cu bu­re­te abra­ziv, șmir­ghel sau șle­fu­i­to­rul

elec­tric), apoi înde­păr­te­zi ori­ce ur­mă de praf, aplici un strat de grund pen­tru lemn, astu­pi fi­su­ri­le cu chit de cuțit (întins cu șpa­clul), șle­fu­i­ești din nou cu o hârtie abra­zi­vă fi­nă (gra­nu­lație 150-180), înde­păr­te­zi pra­ful cu o pe­rie moa­le, apoi aplici încă un strat de grund sau di­rect un strat de lac sau vop­sea di­lua­tă 5-10%. Du­pă us­ca­re, șle­fu­i­ești iar (cu șmir­ghel foar­te fin, gra­nu­lație 240), pen­tru că se ri­di­că pe­rișori mi­nia­tu­ra­li din lemn, apoi des­pră­fu­i­ești cu o pe­rie fi­nă și aplici ul­ti­mul strat pro­tec­tor ne­di­luat. Aceștia sunt pașii de ba­ză, dar fi­e­ca­re adap­te­a­ză du­pă si­tuație. Pen­tru su­pra­fețe pla­ne, in­di­cat es­te să fo­lo­sești tra­fa­leți sau pen­su­le cât mai la­te ori chiar pul­ve­ri­za­to­rul. Pen­tru spații mici, cau­tă pen­su­le îngus­te; une­le au ca­păt îndoit ca să ai ac­ces în spa­te­le unor ele­men­te. Pen­tru a obți­ne su­pra­fețe uni­for­me, apli­că stra­turi su­bțiri și uni­for­me de vop­sea, in­clu­siv cu pul­ve­ri­za­to­rul, altfel apar dâre ines­te­ti­ce. Po­de­le­le prea lu­ci­oa­se pot de­ve­ni pe­ri­cu­loa­se, așa că pen­tru aces­tea es­te bi­ne să cauți la­curi cu efect an­ti­de­ra­pant. Ate­nție, pro­te­je­a­ză spați­i­le adia­cen­te ce­lor ca­re vor fi de­co­ra­te cu ban­dă de hârtie, zia­re sau fo­lie de plas­tic. Omo­ge­ni­ze­a­ză bi­ne vop­se­aua și fo­lo­sește la di­lua­re doar sol­venți com­pa­ti­bi­li (ve­zi eti­che­ta pro­du­su­lui), altfel riști să se stri­ce com­po­ziția ori să se piar­dă lu­ci­ul. Da­că vrei să dai un efect de lemn țe­vi­lor de PVC, șmir­ghe­lu­i­ește-le și dă cu lac co­lo­rat.

CÂND VOP­SEȘTI ME­TAL

Su­pra­fețe­le de me­tal se de­gre­se­a­ză, se cu­răță de ru­gi­nă me­ca­nic (ma­nual, cu pi­la, pe­ria de sârmă, șmir­ghel sau cu pe­rii mon­ta­te pe bor­mași­nă sau po­li­zor un­ghi­u­lar) și

chi­mic, cu una din­tre so­luți­i­le ca­re dis­trug ru­gi­na (se poa­te for­ma o spu­mă, dar es­te doar o re­a­cție chi­mi­că nor­ma­lă). Apoi se apli­că un strat de grund de fi­er și un strat sau do­uă de vop­sea. Exis­tă și vop­se­le spe­cia­le, cu tri­plu efect: in­hi­bi­tor de ru­gi­nă, grund și vop­sea, ca­re se pot apli­ca și pe su­pra­fețe ru­gi­ni­te (ca Oskar di­rect pe ru­gi­nă, Köber 3 în 1 di­rect pe ru­gi­nă, Ham­me­ri­te di­rect pe ru­gi­nă). Ate­nție, tra­te­a­ză chi­mic ru­gi­na și vop­sește doar pe vre­me bu­nă, us­ca­tă. Dar nu la soa­re di­rect, de­oa­re­ce afec­te­a­ză ne­ga­tiv vop­se­aua. Și pe me­ta­lul ca­re nu a fost tra­tat an­te­ri­or se dă cu grund (1-2 stra­turi) înain­te de vop­sea. Pen­tru a vop­si ta­bla zin­ca­tă la ex­te­ri­or, înain­te se de­gre­se­a­ză cu de­ter­gent ames­te­cat cu so­luție de amo­niac 2%. Pen­tru me­tal gă­sești

și vop­sea cu efect de fi­er for­jat (cum es­te cea Köber Mi­ca­ceu) ori lo­vi­tu­ră de ci­o­can (de la Ham­me­ri­te, Rost, Emex etc.).

LA CI­MENT ȘI ZI­DĂ­RIE

Da­că vrei să păs­tre­zi tex­tu­ra unui zid din că­ră­mi­zi, vop­se­aua ră­mâne o va­rian­tă foar­te bu­nă de fi­ni­saj. Pen­tru a pu­ne în evi­de­nță ros­tu­ri­le, le poți fa­ce într-un ton mai închis sau chiar în ne­gru. Pen­tru par­do­se­li ale­ge vop­sea spe­cia­lă, re­zis­ten­tă la abra­zi­u­ne și pro­du­se chi­mi­ce gen sol­venți, ulei­uri. Ca să ajun­gi la dis­ta­nță, ale­ge un tra­fa­let în ca­pă­tul că­ru­ia fi­xe­zi un pre­lun­gi­tor (gen coa­dă de mă­tu­ră). Da­că su­pra­fața de vop­sit es­te prea ne­te­dă și no­na­de­ren­tă, ea se fa­ce mai po­roa­să prin tra­ta­re cu acid. Da­că par­do­se­a­la pa­re alu­ne­coa­să sau es­te des­ti­na­tă ga­ra­ju­lui, du­pă pri­mul strat de vop­sea, cât încă es­te proas­pă­tă, împrăștie un strat su­bți­re de ni­sip foar­te fin, apoi mă­tu­ră ușor sur­plu­sul du­pă us­ca­re și apli­că un nou strat de vop­sea. Pen­tru ga­ra­je es­te bi­ne să faci și mar­ca­je de ghi­daj, ca­re să aju­te șo­fe­rul.

ÎNTREȚI­NE­REA UNELTELOR

Cu­răță unel­te­le fo­lo­si­te ime­diat du­pă ce ai ter­mi­nat lu­crul cu ele. Înde­păr­te­a­ză vop­se­aua ră­ma­să cu un ziar, apoi cu di­luant și șter­ge bi­ne cu o cârpă. Da­că doar între­ru­pi lu­crul pen­tru scurt timp, la­să pen­su­la într-un vas cu di­luant ori apă sau împa­che­ta­tă în sta­ni­ol. Acor­dă ate­nție spo­ri­tă du­ze­lor de la pis­to­lul de vop­sit ori spray și pul­ve­ri­ze­a­ză în gol până se cu­răță de ul­ti­me­le pi­că­turi de lac ori vop­sea. Închi­de bi­ne re­ci­pi­en­te­le de vop­sea, lac și di­luant și de­po­zi­te­a­ză-le în lo­curi adec­va­te. Spor la lu­cru și suc­ces!

Gă­sești vop­sea ca­re se apli­că di­rect pe PVC și PAL me­la­mi­nat. Exis­tă vop­sea cu efect de pia­tră, de bru­mă, de po­rțe­lan (pen­tru chi­u­ve­te, că­zi) sau de sma­lț (la spray), cu efect de cră­pa­re, ta­blă de scris sau an­ti­chi­zat.

Fie că dai cu lac sau vop­sea, ai gri­jă să îți pro­te­je­zi mâi­ni­le cu mă­nuși și să po­rți hai­ne de lu­cru adec­va­te. Înain­te de a vop­si ori lă­cui mo­bi­la, gar­dul, alte ele­men­te din lemn ți­nu­te afa­ră, apli­că un tra­ta­ment cu im­preg­nant împo­tri­va in­sec­te­lor,...

Ori­ce ai vop­si, asi­gu­ră-te că es­te un spațiu bi­ne ven­ti­lat, cu pes­te 10 gra­de Cel­si­us, și res­pec­tă tim­pul de us­ca­re.

Pen­tru su­pra­fețe­le ex­te­ri­oa­re din be­ton, ten­cu­i­e­li, zi­duri de că­ră­mi­dă, ale­ge pro­du­se re­zis­ten­te la in­tem­pe­rii, ca Du­lux Tra­de Whe­at­her­shi­eld, ce împi­e­di­că și for­ma­rea mu­ce­gai­u­lui.

Pen­tru mo­bi­li­e­rul de gră­di­nă, chi­oșc, gard, per­go­le etc., ale­ge la­curi spe­cial create pen­tru spații ex­te­ri­oa­re, re­zis­ten­te la ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te. Pen­tru te­ra­să, sca­ră sau alei pa­va­te cu lemn, pon­toa­ne, cau­tă im­preg­nant an­ti­de­ra­pant, ca Sa­do­lin Ter­ra­ce.

www.du­lux.ro www.sa­do­lin.ro www.ham­me­ri­te.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.