LU­MEA VIR­TUA­LĂ

Practic Idei - - SUMAR -

Teh­no­lo­gia avan­se­a­ză în ritm ameți­tor, iar inte­li­ge­nța ar­ti­fi­cia­lă in­tră tot mai mult în viața noas­tră de zi cu zi, înce­pând de la ro­boții ca­re fac ana­li­ze vir­tua­le (se întâmplă și la noi într-o cli­ni­că din Brașov) și asis­tă chi­rur­gii, la cei con­ce­puți pen­tru a ușu­ra trai­ul bă­trâni­lor (ca Za­cha­rias), la cei ca­re ne răs­pund la ser­vi­ci­ul re­lații cu cli­e­nții la fir­me­le de te­le­fo­nie sau chiar la pri­mă­rie (în Cluj-Na­po­ca se im­ple­men­te­a­ză o apli­cație com­ple­xă, nu­mi­tă Anto­nia, ca­re va pre­lua non stop so­li­ci­tă­ri­le ce­tățe­ni­lor și va fa­ci­li­ta in­te­ra­cți­u­nea aces­to­ra cu in­sti­tuția). Avem la dis­po­ziție și asis­te­nți per­so­na­li di­gi­ta­li sub for­mă de apli­cații ca­re se pot in­sta­la pe te­le­fo­nul in­te­li­gent (ve­zi Ale­xa de la Ama­zon, Siri de la Apple, Cor­ta­na de la Win­dows, Goo­gle Assis­tant) sau de dis­po­zi­tiv (ca AfoBot de la IEI), ga­ta să ne li­vre­ze in­for­mați­i­le pe ca­re le ce­rem, să fa­că pro­gra­mări, ape­luri, să con­tro­le­ze anu­mi­te apa­ra­te (acți­o­nând la co­man­da noas­tră vo­ca­lă), să ne spu­nă cum es­te vre­mea sau să înde­pli­neas­că alte sar­cini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.