RENOVĂM

Practic Idei - - SUMAR - Fe­li­cia Va­nea, Bu­cu­rești

36 Șe­mi­neu fun­cți­o­nal

Fo­ca­rul es­te de 50 cm înă­lți­me, 70 cm lăți­me, cu ușă cu ge­am re­zis­tent la foc. De­a­su­pra fo­ca­ru­lui am pus șap­te că­ră­mi­zi din alt mo­del, pen­tru a crea un che­nar. Am fă­cut struc­tu­ra de me­tal: 120 cm înă­lți­me, 105 cm lun­gi­me, 66 cm lăți­me și de­a­su­pra, la coș, am re­dus, ajun­gând sus cu 89 cm lun­gi­me și 57 cm lăți­me, for­mând un con. Am pus un coș pe struc­tu­ra me­ta­li­că, unul spe­cial din oțel, ca­re să me­nți­nă căl­du­ra, apoi va­tă ter­moi­zo­lan­tă, am pla­cat cu gips-car­ton re­zis­tent la foc, l-am chi­tu­it, am pus gri­le de eva­cua­re a căl­du­rii în ca­me­ră. Pe par­tea la­tă am mon­tat o gri­lă de 50 cm lun­gi­me și 20 cm lăți­me, iar pe par­tea mi­că, o gri­lă de 20 cm lun­gi­me cu 20 cm lăți­me. Pe ur­mă, pe că­ră­mi­dă și bor­du­ră am dat cu vop­sea nea­gră pe ros­tu­ri­le de ci­ment din­tre că­ră­mi­zi și, du­pă ce s-a us­cat vop­se­aua, am apli­cat lac de pia­tră pes­te că­ră­mi­dă, iar pe gips-car­ton am dat cu vop­sea la­va­bi­lă al­bă. Sper să vă pla­că ide­ea noas­tră!

Am gândit șe­mi­neul și ca sur­să de căl­du­ră, și ca ele­ment decorativ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.