BRICOLĂM

Practic Idei - - SUMAR -

22 Flu­turi dră­guți și în ca­să

24 O tradiție aproa­pe ui­ta­tă: opin­că­ri­tul 25 Mește­rim cu drag 26 Di­chi­suri croșe­ta­te

Pen­tru acest proi­ect îți tre­bu­ie: co­li de hârtie co­lo­ra­tă, foar­fe­că și pis­tol de li­pit cu ba­ghe­te de si­li­con. Poți fo­lo­si și car­ton co­lo­rat, dar foar­te su­bți­re. Di­men­si­u­nea flu­tu­ri­lor ră­mâne la la­ti­tu­di­nea ta, dar bi­ne ar fi să fo­lo­sești do­uă-trei mă­ri­mi și cu­lori, da­că vrei să dai im­pre­sia de va­ri­e­ta­te.

To­tul înce­pe cu un pă­trat de hârtie (noi am fo­lo­sit une­le de 10-15 cm), pe ca­re îl îndoi ur­mând pașii de ală­turi, adi­că mai întâi pli­e­zi pătratul pe dia­go­na­le și pe mij­lo­cul la­tu­ri­lor (fig. 1), apoi îl pli­e­zi sub for­mă de tri­un­ghi, dar in­tro­du­când res­tul hârti­ei în îndoi­tu­ră (fig. 2). Du­pă ca­re ri­dici ce­le do­uă co­lțuri mai as­cuți­te (ate­nție, doar pri­me­le) că­tre cen­trul fos­tu­lui pă­trat (fig. 3). Întorci hârtia pe par­tea ce­a­lal­tă și îndoi tri­un­ghi­ul pe ju­mă­ta­te, ast­fel încât mă­car câți­va mi­li­me­tri din vârf să de­pășe­as­că la­tu­ra ba­zei (fig. 4). Întorci din nou hârtia și pli­e­zi vârful ră­mas în afa­ră pes­te par­tea ce­a­lal­tă (fig. 5), apoi doar îndoi puțin hârtia pen­tru a lua for­mă de flu­tu­raș.

La fi­nal, fi­xe­zi flu­tu­rașii pe pe­re­te cu aju­to­rul pis­to­lu­lui de li­pit cu ba­ghe­te de si­li­con. Cu cât ale­gi cu­lori mai in­ten­se, cu atât fluturii vor fi mai vi­zi­bi­li. Mult suc­ces!

Poți pic­ta fluturii, da­că vrei să fie mai bi­ne in­di­vi­dua­li­zați.

5

6

1

2

4

3

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.