RECICLĂM CRE­A­TIV

Practic Idei - - SUMAR -

30 Pen­tru per­dea șic 32 In­vi­tații spe­cia­le 33 Pla­tou la înă­lți­me 34 Blu­gii fac or­di­nea

Când am des­co­pe­rit o de­co­rați­u­ne șic de per­dea, am încer­cat să re­a­li­zez una. Pen­tru o ca­ta­ra­mă de per­dea, cum es­te cea din ima­gi­ne, ai ne­voie de: CD sau DVD scos din uz, foar­fe­că, li­pici si­li­co­nic, pan­gli­că la­tă de 2 cm (cam 1 m din fi­e­ca­re) în do­uă cu­lori, ac și ață, mar­ker, bețișor de lemn, 7 per­luțe, o ro­lă de scot­ch (cu rol de șa­blon).

CUM PRO­CE­DE­ZI

Așe­zi ro­la de scot­ch în cen­trul CD-ului și tra­se­zi con­tu­rul pe in­te­ri­or cu aju­to­rul mar­ke­ru­lui. De­cu­pe­zi pe mar­caj cu foar­fe­ca, dar lu­cre­zi încet înce­pând din­tr-un punct și tăind o fâșie su­bți­ri­că, ca­re se îngroașă pro­gre­siv până ajun­gi să de­cu­pe­zi exact cât ai ne­voie. Da­că tai drept, cer­cul se poa­te des­pi­ca în do­uă. Ne­te­zești as­pe­ri­tăți­le de pe mar­gi­ne cu aju­to­rul foar­fe­cii ți­nu­te ca un cuțit. Aplici ade­zi­vul pe o par­te a dis­cu­lui și înce­pi să înfășori strâns pan­gli­ca în ju­rul lui până îl aco­peri com­plet. Însăi­le­zi pe mar­gi­nea pan­gli­cii de ce­a­lal­tă cu­loa­re pe o po­rți­u­ne de 20 cm, for­me­zi o floa­re, o coși și tai res­tul pan­gli­cii. Li­pești trei flori pe disc, apoi per­luțe­le în cen­trul lor și pe mar­gi­ne. Întin­zi ade­ziv pe bețișor, îl înve­lești în pan­gli­că, apoi fi­xe­zi „ca­ta­ra­ma” pe dra­pe­rie sau per­dea. Poți înlo­cui CD-ul cu cer­curi mai mari, din car­ton sau plas­tic. Suc­ces!

Da­că ai o per­dea am­plă, re­nu­nță la bețișor și fi­xe­a­ză pe spa­te­le cer­cu­lui o ben­tiță ca­re se închi­de cu arici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.