ANI­MA­LE

Practic Idei - - SUMAR - Ge­ta Dia­co­nu, Ga­lați

68 Igua­na verde

Ca­rac­te­ris­tici prin­ci­pa­le: coa­da lun­gă (ajunge și până la de trei ori lun­gi­mea cor­pu­lui), cre­as­ta dor­sa­lă și gu­ra pro­e­mi­nen­tă. De­nu­mi­rea ei es­te da­tă de ver­si­u­nea spa­ni­o­lă a cu­vântu­lui ca­rai­bian iwa­na. Toa­te spe­ci­i­le de igua­ne sunt de­cla­ra­te ame­ni­nța­te, im­pu­nându-se obți­ne­rea de per­mi­se de ex­port pen­tru tran­spor­tul lor inter­nați­o­nal.

MOTIVE SĂ ÎȚI IEI O IGUA­NĂ DE COM­PA­NIE

Mu­lți oa­meni își do­resc un ani­mal de com­pa­nie exo­tic, fi­ind fas­ci­nați să des­co­pe­re cât mai mul­te des­pre crește­rea și înmulțirea aces­to­ra. Igua­ne­le s-au adap­tat sti­lu­lui de viață tre­pi­dant al aces­tui sfârșit de se­col. Spre de­o­se­bi­re de câini și pi­sici, igua­ne­le nu au ne­voie să li se ara­te afe­cți­u­ne. Nu sunt zgo­mo­toa­se, nu tre­bu­ie scoa­se la plim­ba­re și pot fi lă­sa­te sin­gu­re, fă­ră pro­ble­me, do­uă-trei zi­le. Exis­tă va­riații con­si­de­ra­bi­le în di­men­si­u­ni­le adu­lți­lor, în fun­cție de ța­ra de ori­gi­ne și de con­diți­i­le de întreți­ne­re. De re­gu­lă, di­men­si­u­ni­le sunt de 1,2-1,75 m, cu spe­ci­me­ne ca­re pot ajunge la 2,1 m. Mas­cu­lii unor spe­cii pot atin­ge chiar 2,4 m și o greu­ta­te de pes­te 8 kg. În pri­mii trei ani, adu­lții mari pot ajunge la 4,5-7,8 kg, prin ad­mi­nis­tra­rea unor can­ti­tăți mari de hra­nă, di­ges­tie efi­ci­en­tă și su­fi­ci­ent cal­ciu pen­tru a per­mi­te dez­vol­ta­rea sche­le­tu­lui. Ma­tu­ri­za­rea se­xua­lă es­te atin­să la doi ani, deși pri­ma împe­re­che­re în cap­ti­vi­ta­te apa­re, în ge­ne­ral, la trei ani. Igua­ne­le se cresc în te­ra­rii ca­re pot fi ame­na­ja­te în ac­va­rii de sti­clă sau con­stru­i­te din ca­dre îmbră­ca­te cu pla­să de sârmă. Lun­gi­mea mi­ni­mă a te­ra­ri­u­lui es­te o da­tă și ju­mă­ta­te din lun­gi­mea ani­ma­lu­lui, lăți­mea mi­ni­mă de do­uă trei­mi din lun­gi­mea igua­nei

și înă­lți­mea mi­ni­mă ega­lă cu lun­gi­mea igua­nei. În mod obli­ga­to­riu, te­ra­ri­ul va in­clu­de o cre­an­gă de co­pac, așe­za­tă pe dia­go­na­lă. Igua­ne­lor adul­te li se poa­te ame­na­ja un co­lț de ca­me­ră cu un trun­chi de co­pac. Igua­ne­le sunt ani­ma­le re­la­tiv cu­ra­te. În ge­ne­ral, își fac ne­voi­le în ace­lași loc, ce­ea ce fa­ce ca ope­rați­u­nea de cu­răța­re a te­ra­ri­u­lui să fie sim­plă, prin pla­sa­rea unui ziar sau a unei tă­vițe cu ni­sip în acel loc. Sub­stra­tul fo­lo­sit în te­ra­riu poa­te fi pur și sim­plu hârtie sau pi­e­triș ab­sor­bant, ca­re es­te mai atrac­tiv ca as­pect, dar tre­bu­ie schim­bat pe­ri­o­dic.

CE PU­TEM SĂ ÎI DĂM DE MÂNCA­RE

Deși spe­cia es­te ve­ge­ta­ria­nă, ac­cep­tă cu plă­ce­re in­sec­te. Es­te bi­ne ca, pe cât po­si­bil, pu­i­lor să li se asi­gu­re o hra­nă spe­cial con­ce­pu­tă pen­tru ei, ace­as­ta fi­ind per­fect echi­li­bra­tă în ce­ea ce pri­vește co­nți­nu­tul de pro­tei­nă, vi­ta­mi­ne și cal­ciu. În lip­sa aces­teia, ma­sa ve­ge­ta­lă tre­bu­ie com­ple­ta­tă cu in­sec­te, vi­ta­mi­ne, cal­ciu (coa­jă de ou pi­sat fin) și mi­ne­ra­le (ce­le pen­tru pă­sări sunt com­pa­ti­bi­le și cu rep­ti­le­le). Având în ve­de­re ritmul ac­ce­le­rat de crește­re, aportul spo­rit de cal­ciu es­te ab­so­lut ne­ce­sar pen­tru igua­ne­le de toa­te vârste­le.

Ma­sa verde es­te con­sti­tu­i­tă din frun­ze de pă­pă­die (o de­li­ca­te­să pen­tru igua­ne), spa­nac, leuște­an, salată verde. Le­gu­me­le ca­re se pre­te­a­ză pen­tru igua­ne sunt ar­dei­ul gras, mor­co­vii (rași), ma­ză­re, fa­so­le verde. Fruc­te­le in­di­ca­te pen­tru hra­na igua­ne­lor sunt smo­chi­ne, pe­re, mere, pe­pe­ne, că­pșuni. Toa­te ce­le bu­ne vă do­resc!

Igua­ne­le au înce­put să de­vi­nă tot mai cău­ta­te drept ani­ma­le de com­pa­nie pen­tru că nu sunt zgo­mo­toa­se, nu au ne­voie de plim­ba­re, stau sin­gu­re do­uă-trei zi­le.

Igua­ne­le sunt do­ci­le și ac­cep­tă să fie lua­te în brațe, dar ai gri­jă să po­rți hai­ne groa­se; da­că te zgârie, îți pot tran­smi­te bo­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.