De­sign scan­di­nav de la Ku­ma

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Da­ne­zii au un ade­vă­rat cult pen­tru de­sig­nul in­te­ri­or, iar lo­cu­in­ţe­le lor con­sti­tu­ie un car­ti­er ge­ne­ral al fe­ri­ci­rii, al con­for­tu­lui su­fle­tesc, al hyg­ge, așa cum spun ei.

De­sig­nul scan­di­nav es­te în to­pul pre­fe­rin­ţe­lor ce­lor ca­re vor să își ame­na­je­ze ca­se­le într-un stil modern, ele­gant, cos­mo­po­lit. În Ro­mânia, KU­MA es­te com­pa­nia da­ne­ză ca­re ofe­ră con­cep­te de de­sign cu o vi­zi­u­ne nor­di­că, mo­der­nă a ce­ea ce înse­am­nă spații con­tem­po­ra­ne „cus­tom ma­de”. Un stil dis­tinc­tiv, per­so­na­li­za­bil ca­re nu com­pro­mi­te fun­cți­o­na­li­ta­tea și con­for­tul. De ace­ea, nu întâmplă­tor, pro­du­se­le pen­tru baie și bu­că­tă­rie KU­MA sunt prin­tre pri­me­le op­ţi­uni în ame­na­ja­rea ca­sei, dar și a spa­ţi­i­lor pu­bli­ce.

De­ta­lii pe www.ku­ma­ro­ma­nia.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.