Dra­gă ci­ti­to­ru­le,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Pen­tru a înfru­mu­seța pe­reții, o va­rian­tă ar fi să-i de­co­re­zi cu flu­turi de hârtie. Se fac foar­te ușor și in­ves­tiția es­te mi­ni­mă. Me­to­da es­te per­fec­tă și pen­tru a mas­ca mi­ci­le fi­suri sau pe­te­le apă­ru­te pe pe­re­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.