Di­chi­suri croșe­ta­te

Practic Idei - - BRICOLĂM - Eva Do­mo­kos, Ce­hu Sil­va­ni­ei, jud. Să­laj

Croșe­ta­tul pen­tru mi­ne a fost și a ră­mas un hob­by de­o­se­bit, în ur­ma că­ru­ia au re­zul­tat mul­te lu­cruri fru­moa­se: șep­cuțe pen­tru ne­poțeii mei, ro­chiță pen­tru ne­poți­ca de 6 ani, ben­tițe, brățări, mă­rțișoa­re, ful­gi de ză­pa­dă, înge­rași, ini­mi­oa­re de zi­ua îndră­gos­tiți­lor, de­co­rați­uni pen­tru Paște, Cră­ci­un și pen­tru di­ver­se oca­zii, mici bi­ju­te­rii: brățări și cer­cei, broșe și ben­tițe. Ia­tă cum pro­ce­dez pas cu pas pen­tru a obți­ne lu­crușoa­re­le din ima­gi­ni­le ală­tu­ra­te.

Flu­tu­raș Din 8 ochi de la­nț faci inel prin ochi alu­ne­cat (nu se ia bu­clă pe ac). Pri­me­le 2 rânduri sunt ață al­bă, rândul 3 ață roșie.

Rând 1: lu­cre­zi 3 ochi de la­nț (con­si­de­rat 1 pi­ci­o­ruș du­blu), 2 pi­ci­o­rușe du­ble, 1 ochi alu­ne­cat, 3 pi­ci­o­rușe du­ble, 1 ochi alu­ne­cat de 7 ori, închi­zi rândul prin ochi alu­ne­cat. Rând 2: Faci 3 ochi alu­ne­cat până la spați­ul de 1 ochi de la­nț al rându­lui an­te­ri­or, un­de vei lu­cra 3 ochi de la­nț (con­si­de­rat un pi­ci­o­ruș du­blu), 2 pi­ci­o­rușe du­ble, 2 ochi de la­nț, 3 pi­ci­o­rușe du­ble, apoi în fi­e­ca­re spațiu de 1 ochi de la­nț vei lu­cra 3 pi­ci­o­rușe du­ble, 2 ochi­uri la­nț, 3 pi­ci­o­rușe du­ble și închi­zi rândul prin ochi alu­ne­cat.

Rândul 3: Faci 3 ochi alu­ne­cat până la spați­ul de 2 ochi de la­nț, apoi 3 ochi de la­nț pen­tru pri­mul pi­ci­o­ruș, 7 pi­ci­o­rușe du­ble, 1 pi­ci­o­ruș scurt între pri­me­le 2 gru­puri de 3 pi­ci­o­rușe du­ble, apoi 8 pi­ci­o­rușe du­ble în ur­mă­to­rul spațiu de 2 ochi de la­nț al rându­lui an­te­ri­or, ur­mat de un pi­ci­o­ruș scurt între ur­mă­toa­re­le 2 gru­puri de 3 pi­ci­o­rușe du­ble - de 7 ori. Închei rândul prin ochi alu­ne­cat. Da­că ai res­pec­tat pașii obții o floa­re cu 8 pe­ta­le. O îndoi, o coși la mij­loc și adau­gi 2 an­te­nuțe ne­gre din fi­rul de ochi de la­nț. Acest flu­tu­raș l-am croșe­tat ca mă­rțișor și ac­ce­so­riu de șep­cuțe, ben­tițe, că­ci­u­lițe. Ie­pu­raș. Am lu­crat cu un fir mai gro­suț și cu croșe­tă nr. 2,5 (sau 3). Faci un cerc „ma­gic”, pe ca­re lu­cre­zi 3 ochi de la­nț (con­si­de­rat pri­mul pi­ci­o­ruș du­blu), 14 pi­ci­o­u­rșe du­ble, închi­zi cer­cul cu un ochi alu­ne­cat și tra­gi de fi­rul de ață până se for­me­a­ză un cerc. Faci 2 ochi de la­nț (pen­tru pri­mul pi­ci­o­ruș du­blu), 3 pi­ci­o­rușe du­ble în pri­mul ochi de la­nț de pe cerc și tot aco­lo lu­cre­zi un se­mi­pi­ci­o­ruș (iei o bu­clă pe ac, dar tra­gi fi­rul deodată prin bu­cle) și ga­ta ca­pul ie­pu­rașu­lui.

Faci 10 ochi de la­nț, fi­xe­zi cu un ochi alu­ne­cat de ba­za pi­ci­o­rușe­lor de mai înain­te, iar 10 ochi de la­nț, fi­xe­zi cu un pic. alu­ne­cat lângă ure­chea ce­a­lal­tă. În ur­mă­to­rii 5 ochi de la­nț faci câte un ochi alu­ne­cat (pe spa­te­le ie­pu­rașu­lui), faci 4 ochi de la­nț în ur­mă­to­rul ochi al cer­cu­lui, aces­ta fi­ind co­dița ie­pu­rașu­lui. Cu puți­nă ață nea­gră cos ochișori pen­tru ie­pu­raș și un mic puf ne­gru pe co­diță. Ie­pu­rașul ara­tă bi­ne pe șep­cuțe croșe­ta­te. Brăța­ră. Faci 20 ochi de la­nț, întorci, fă­când un mic cerc din 6 ochi, fi­xe­zi prin ochi alu­ne­cat în ca­pă­tul fi­ru­lui, faci 2 ochi de la­nț și încă 5 pi­ci­o­rușe du­ble în cer­cu­lețul for­mat, 3 ochi de la­nț, fi­xe­zi prin ochi alu­ne­cat în cer­cu­leț. S-a for­mat o pe­ta­lă. Faci 3 ochi de la­nț și 6 pi­ci­o­rușe du­ble în mar­gi­nea pe­ta­lei, 3 ochi de la­nț, fi­xat cu un pi­ci­o­ruș scurt tot de mar­gi­nea pe­ta­lei. Faci 3 ochi de la­nț și re­peți mo­de­lul des­cris până ajun­gi la lun­gi­mea ne­ce­sa­ră. la ca­păt faci 20 ochi de la­nț, cu ca­re le­gi brăța­ra pe mână. Ie­se un mo­del fru­mos în zig-zag. Mult suc­ces la croșe­tat și nu­mai bi­ne vă do­resc!

Fi­e­ca­re mic ele­ment cre­at cu aju­to­rul croșe­tei es­te per­fect pen­tru a de­co­ra ge­nți, blu­ze, ben­tițe etc. Une­le se pot tran­sfor­ma în bi­ju­te­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.